MIND perspectiefsessies gaan door in najaar!

MIND is afgelopen zomer gestart met een serie videobijeenkomsten rondom cruciale thema's met een inspirerend perspectief. Hierbij staat het verbeteren van de sociale en maatschappelijke positie van burgers met een psychische kwetsbaarheid centraal. Wegens succes krijgen de sessies in het najaar een vervolg. De sessies duren maximaal 1,5 uur en hebben verschillende onderwerpen. 

Iedereen die mee wil denken en/of geïnspireerd wil raken is welkom om te participeren. Heb je zelf ideeën voor een inspirerende perspectiefsessie? Laat het weten via steven.makkink@wijzijnmind.nl

Nieuwe sessies:


Perspectiefsessie ‘Revolutionaire psychiatrie’
Maandag 30 november 2020 van 11.00-12.30 uur
Met medewerking van Marlieke de Jonge – patiënt, Rogier Hoenders - psychiater

Veel cliënten zijn enthousiast over het Centrum voor Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis in Groningen. Waarom? Marlieke de Jonge en Rogier Hoenders presenteren ter bespreking de werkwijze van het CIP.
Integrale psychiatrie is de combinatie van reguliere psychiatrie, met leefstijl (voeding, beweging, ontspanning, slaap, zingeving) en natuurlijke middelen (kruiden, vitamines, supplementen). Tevens worden mensen die buiten het CIP gebruik willen maken van complementaire behandelingen geadviseerd aan de hand van zorgvuldige kwaliteitscriteria.
In 2007 werd integrale geneeskunde binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg
(integrale psychiatrie) door het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis geïntroduceerd. Sindsdien is er sprake van een gestage groei.

De belangstelling voor integrale geneeskunde en integrale psychiatrie groeit, doordat het elementen bevat die steeds meer ingang vinden in de geneeskunde zoals samen beslissen, de patiënt centraal, een persoonlijke benadering, focus op gezonde leefstijl, positieve gezondheid en omdat het aansluit bij de tijdgeest. Een integrale benadering binnen de (geestelijke) gezondheidszorg is van belang, omdat deze mogelijk oplossingen biedt voor de hedendaagse problemen in de (geestelijke) gezondheidszorg. In de integrale psychiatrie wordt, naast reguliere behandelingen, veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl en wordt onder strikte voorwaarden een selectie van natuurlijke middelen
toegepast.
Complementaire behandelingen worden niet aangeboden, maar patiënten die dat wensen krijgen wel advies aan de hand van kwaliteitscriteria. Het CIP heeft hiervoor een protocol opgesteld. Tevens wil het CIP de patiënt zo beschermen tegen kwakzalverij, misbruik en valse hoop. De methodiek staat in Nederland echter nog in de kinderschoenen en wordt daarom steeds vergezeld van wetenschappelijke evaluatie en onderzoek. Begin oktober 2020 kreeg de afdeling het keurmerk TOPGGz.

Meer informatie:

https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3744826/nieuws/eigenlijk_kun_je_beter_spreken_van_culture_based_dan_van_evidence_based.html

https://www.lentis.nl/locaties/centrum-integrale-psychiatrie/
https://www.cizg.nl/home/

Klik hier om je aan te melden 

--------------------------------------------------------------------------

Informatie over eerdere sessies:

De eerste sessie vond plaats op 29 juni 11-12.30 uur: Een nieuw perspectief met een nieuwe diagnose (door Kees Lemke, voormalig bestuurder van GGNet en voorzitter van Herstel voor Iedereen). Meer info: 
https://mindplatform.nl/agenda/29-juni-perspectiefsessie-1
Bekijk hier de presentatie over Shared Care op 29 juni van Kees Lemke

Tweede sessie: 13 juli 11-12.30 uur: Een breder perspectief met een herstelondersteunende intake (door Nanette Waterhout, GGZ Noord-Holland Noord). 
Meer info en aanmelden: https://mindplatform.nl/agenda/perspectiefsessie-1-een-breder-perspectief-met-herstelondersteunende-intake
Naar aanleiding van deze bijeenkomst kun je voor vervolgvragen contact opnemen met Nanette Waterhout via e-mailadres n.waterhout@ggz-nhn.nl
Bekijk hier de presentatie van deze bijeenkomst
Bekijk hier de infographic van GGZ NHN

Derde sessie: 20 juli 11-12.30 uur: Het sociaal en maatschappelijk perspectief biedt inspirerende blikverruiming (door Alie Weerman, Lector Hogeschool Windesheim Zwolle)
Meer info en aanmelden:
https://mindplatform.nl/agenda/perspectiefsessie-2-het-sociaal-en-maatschappelijk-perspectief-biedt-inspirerende-blikverruiming
Bekijk hier de presentatie van Alie Weerman

Vierde sessie: maandag 27 juli 10.00-11.30
Als ervaringsdeskundige hoop en perspectief bieden, zelfs als je eigen perspectief eindig is
Met medewerking van Hans Zuidema - Stichting Focus, Els Keet - Ervaring die staat & Sonja Visser - Zelfregie Nederland 
Aanmelden kan via deze link. Meer informatie vind je hier

Tussensessie: maandag 10 augustus 11.00-12.30 uur
Psychische kwetsbaarheid en zingeving in de ggz - het perspectief van Viktor Frankl. Met medewerking van Timo van Kempen, logotherapeut en geestelijk verzorger (i.o.) en als docent verbonden aan het NILEA (Nederlands Instituut voor Logotherapie & Existentiële Analyse - http://www.viktorfrankl.nl/
Timo heeft ruim dertig jaar ervaring in de ggz als verpleegkundige, sociotherapeut en runningtherapeut. Kijk voor zijn blog op https://www.psychosenet.nl/zingeving-spiritualiteit-espreekuur/
Aanmelden kan via deze link. Meer informatie vind je hier

Vijfde sessie: 17 augustus 2020 - 11.00-12.30 uur Aansluiten op het leven van alledag; een wijkgerichte ggz biedt echte kansen. (Met medewerking van Philippe Delespaul, hoogleraar zorginnovatie ggz)
Aanmelden kan via deze link. Meer informatie vind je hier.
De bij deze sessie behorende powerpointpresentatie vind je hier

Zesde sessie: 26 augustus 2020 - 11.00-12.30 uur Cultuursensitiviteit vergroot het perspectief (Met medewerking van Mine Özalp-Durmaz, POH-ggz)

Aanmelden kan via deze link. Meer informatie vind je hier.

Zevende sessie: 31 augustus 2020 - 11.00-12.30 uur Wat is psychiatrie in tijden van herstel? (Met medewerking van Harrie van Haaster, onderzoeker/docent & Marius Romme, psychiater, emeritus hoogleraar sociale psychiatrie)
Aanmelden kan via deze link. Meer informatie vind je hier.

Achtste sessie: 14 september 11.00 - 12.30 uur

"Wanneer wordt ervaringskennis voldoende serieus genomen bij de ontwikkeling van richtlijnen, zorgstandaarden?" 
Met medewerking van Drs. Daniëlle van Duin , hoofd van het Centrum Kwaliteitsstandaarden van het Trimbosinstituut
 

Woensdag 7 oktober 2020 van 11.00-12.30 uur: 
'Terugdringen van Dwang en Drang'

Meer informatie
Aanmelden

Dinsdag 20 oktober 2020 van 11.00-12.30 uur:
'Koers Inclusief en het VN-verdrag in de praktijk'
Meer informatie
Aanmelden

Maandag 26 oktober 2020 van 11.00-12.30 uur:
'De Wet verplichte ggz; praktijk & perspectief'
Meer informatie
Aanmelden

De directe aanleiding voor deze sessie is de aarzeling bij een aantal lidorganisaties van MIND of zij mee moeten/willen werken aan de ontwikkeling van de Levende richtlijn psychosespectrum. De aarzeling komt voort uit de vraag of ervaringskennis, naast wetenschappelijke kennis en professionele expertise, als een gelijkwaardige kennisbron wordt gezien bij de ontwikkeling van deze richtlijn. Voor deze Perspectiefsessie is de te ontwikkelen Levende richtlijn psychosespectrum in principe slechts een casus. De doelstelling van de sessie is breder: 

  • Informeren over de basic’s m.b.t. de ontwikkeling van richtlijnen en andere kwaliteitsstandaarden. 
  • Bespreking van de 3 kennisbronnen: wetenschappelijke evidentie, professionele expertise en ervaringskennis.  
  • Bespreking van de wijze waarop deze een gelijkwaardige inbreng (kunnen) hebben bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.  
  • Inventariseren van de afwegingen die MIND-organisaties kunnen/moeten maken om wel of niet te besluiten te participeren in een ontwikkeltraject van richtlijnen en andere kwaliteitsstandaarden.  
  • Normstelling: Bij welke opzet van het ontwikkeltraject van richtlijnen en andere kwaliteitsstandaarden kunnen MIND-organisaties het vertrouwen hebben dat de inbreng van ervaringskennis voldoende geborgd is? 

In de Perspectiefsessie wordt voldoende ruimte gereserveerd voor gedachtenwisseling.  

Aanmelden Zomerse Perspectiefsessie 14 september 

 

perspectief sessies
Meer nieuws