Perspectiefsessies najaar 2020

Perspectiefsessie ‘Veerkracht tijdens corona’
Woensdag 18 nov van 11.00 – 12.30 uurMet medewerking van Chris Nijboer, de auteur van het MIND-rapport ‘Veerkracht tijdens corona’ en meerdere (ervarings-)deskundigen.

MIND heeft afgelopen zomer een kleinschalig, kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de veerkracht van mensen met een psychische kwetsbaarheid tijdens de coronacrisis. De interviews zijn gehouden met ervaringsdeskundigen, familievertegenwoordigers en ggz-behandelaren.

In de Perspectiefsessie licht Chris het onderzoeksrapport toe en gaat zij in gesprek met meerdere (ervarings-)deskundigen over de actuele situatie. 

Inmiddels zit Nederland midden in de tweede coronagolf, die in sommige opzichten nog zwaarder is dan de eerste. De vraag wat veerkracht in tijden van corona betekent en wat helpt om veerkracht te versterken, is daarom actueler dan ooit. Het rapport ‘Veerkracht tijdens corona’ biedt geen kant en klaar antwoord. Het is vooral een uitnodiging om ervaringen te delen.
We nodigen mensen dan ook uit om het rapport te lezen en daarop vanuit eigen ervaring te reageren. Dat kan door te participeren in de Perspectiefsessie en ook door een reactie te sturen naar Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl. Uit de reacties zullen wij een bloemlezing samenstellen. 

Perspectiefsessie ‘Revolutionaire psychiatrie’
Maandag 30 november 2020 van 11.00-12.30 uur
Met medewerking van Marlieke de Jonge – patiënt, Rogier Hoenders - psychiater

Veel cliënten zijn enthousiast over het Centrum voor Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis in Groningen. Waarom?
Marlieke de Jonge en Rogier Hoenders presenteren ter bespreking de werkwijze van het CIP.
Integrale psychiatrie is de combinatie van reguliere psychiatrie, met leefstijl (voeding, beweging, ontspanning, slaap, zingeving) en natuurlijke middelen (kruiden, vitamines, supplementen). Tevens worden mensen die buiten het CIP gebruik willen maken van complementaire behandelingen geadviseerd aan de hand van zorgvuldige kwaliteitscriteria.
In 2007 werd integrale geneeskunde binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg integrale psychiatrie) door het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis geïntroduceerd. Sindsdien is er sprake van een gestage groei.

De belangstelling voor integrale geneeskunde en integrale psychiatrie groeit, doordat het elementen bevat die steeds meer ingang vinden in de geneeskunde zoals samen beslissen, de patiënt centraal, een persoonlijke benadering, focus op gezonde leefstijl, positieve gezondheid en omdat het aansluit bij de tijdgeest. Een integrale benadering binnen de (geestelijke) gezondheidszorg is van belang, omdat deze mogelijk oplossingen biedt voor de hedendaagse problemen in de (geestelijke) gezondheidszorg. In de integrale psychiatrie wordt, naast reguliere behandelingen, veel aandacht besteed aan een gezonde leefstijl en wordt onder strikte voorwaarden een selectie van natuurlijke middelen toegepast.

Complementaire behandelingen worden niet aangeboden, maar patiënten die dat wensen krijgen wel advies aan de hand van kwaliteitscriteria. Het CIP heeft hiervoor een protocol opgesteld. Tevens wil het CIP de patiënt zo beschermen tegen kwakzalverij, misbruik en valse hoop. De methodiek staat in Nederland echter nog in de kinderschoenen en wordt daarom steeds vergezeld van wetenschappelijke evaluatie en onderzoek. Begin oktober 2020 kreeg de afdeling het keurmerk TOPGGz.

Meer informatie:

https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3744826/nieuws/eigenlijk_kun_je_beter_spreken_van_culture_based_dan_van_evidence_based.html

https://www.lentis.nl/locaties/centrum-integrale-psychiatrie/
https://www.cizg.nl/home/
 

Sessies die geweest zijn:

7 oktober: “Terugdringen van Dwang en Drang” (11-12.30 uur)
M.m.v. Simone de Bruijn – Kamer Cliëntenraden MIND, Russel Cummins – MIND Denktank Dwang en Drang 

Link naar consultatieversie generieke module Dwang en drang

Dwang wordt in de Nederlandse psychiatrie steeds meer toegepast. Zowel het aantal ambulante machtigingen als het aantal dwangopnames neemt al decennia toe. Dit betekent dat steeds meer burgers met vrijheidsbeperkende maatregelen te maken krijgen. De toenemende neiging in de samenleving om risico/onveiligheid te willen vermijden en te bestrijden door meer dwang toe te passen, verhoogt het gevoel van onveiligheid bij veel burgers. Het antwoord op een groter gevoel van onveiligheid is vaak het toepassen van meer dwang. 

Mensen ervaren vrijheidsbeperkende interventies als ingrijpend en traumatiserend. Het gaat hierbij om gevoelens van machteloosheid, schaamte, angst, stigmatisering en eenzaamheid. Er ontbreekt wederzijds vertrouwen en zij hebben de beleving dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt. Er is sprake van een ervaren verlies van menselijke waardigheid door het ontbreken van normale menselijke interactie en door isolatie. 

Naast de landelijke toename van dwang is er juist een afname van beschikbare interventies gericht op het voorkómen van dwang. Dit kan betekenen dat dwang wordt ingezet, terwijl er zeker mogelijkheden waren geweest om dit te voorkomen.   
Het is hoog tijd om deze neerwaartse spiraal te keren. Inmiddels is een nieuw concept Generieke Module Dwang en Drang opgesteld met als doel om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de psychiatrie zo ver mogelijk terug te dringen.  Vanuit MIND hebben cliëntenvertegenwoordigers Simone de Bruijn (Kamer Cliëntenraden) en Russel Cummins (MIND Denktank Dwang en Drang) en naastenvertegenwoordigers Bert Stavenuiter (MIND Ypsilon) en Roelf Scholma (Kamer Familie- en Naastenraden) deelgenomen aan de totstandkoming van deze concept-kwaliteitsstandaard. Meer informatie: https://akwaggz.nl/consultatiefase-dwang-en-drang-gestart/ 

In de MIND-Perspectiefsessie 'Terugdringen van Dwang en Drang' zal de Generieke Module Dwang en Drang nader toegelicht worden en met de deelnemers worden besproken.  
In de bijlage vind je het concept van de Generieke Module Dwang en Drang.  
Wil je in de aanloop naar de Perspectiefsessie reeds reageren, zodat je reactie besproken kan worden in de Perspectiefsessie? Stuur dan je reactie naar steven.makkink@wijzijnmind.nl (vermeld eventueel het regelnummer van de tekst waar u je reageert).  
 
Je kunt je commentaar (met vermelding van het regelnummer in de tekst) tot uiterlijk zondag 11 oktober 2020 ook insturen naar Anne-Marie Janssen via annemarie.janssen@wijzijnmind.nl. MIND bundelt het commentaar en geeft dit terug aan de ontwikkelaars van de concept Generieke Module Dwang en Drang. Hierna zal de werkgroep alle commentaren bespreken, verwerken en een definitieve versie opstellen. 

Dinsdag 20 oktober 2020 van 11.00-12.30 uur MIND Perspectiefsessie  'Koers inclusief en het VN-verdrag in de praktijk'
M.m.v. Marlieke de Jonge – Werkgroep Toegankelijk Groningen 


‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder!’ 
“De Werkgroep Toegankelijk Groningen is een netwerk van en voor ‘mensen met een handicap’ in de Gemeente Groningen. Mensen zijn natuurlijk niet in een hokje te vangen, maar om de ‘kruiwagen kikkers’ enigszins in te delen zijn er 5 ‘bloedgroepen’:  

  • mensen met een fysieke handicap en meestal ook mobiliteitsgedoe  
  • blinden en slechtzienden  
  • de dovengemeenschap 
  • mensen met een verstandelijke beperking  
  • burgers met een psychische handicap.  

Dat feit is uniek te noemen in Nederland: wij zijn met z’n allen daadwerkelijk ‘handicap-breed’ vertegenwoordigd en actief. Iedereen met ‘kan niet schelen welke afstand tot de mainstream-maatschappij’ die binnen de handicapcriteria valt, hoort erbij. 

Die criteria zijn in normaal Nederlands:  

  • Het gaat niet over. 
  • Je hebt er elke dag last van.  
  • Het betreft meerdere leefterreinen: geen ontkomen aan.  
  • Het levert voortdurend participatieproblemen op.  

Hoezo persoonsgebonden problematiek? Niks zo sociaal als een handicap: je deelt de onmacht, misverstanden en frustratie altijd met je leefomgeving. Niet dat die leefomgeving dat altijd beseft of wil weten, maar ‘Hé, daar zijn wij dan om onszelf en anderen te helpen herinneren’.  
Gevangen in een definitie is een handicap: een repeterende confrontatie met een samenleving die niet op je ingericht is. Was de hele wereld horizontaal, dan had niemand op wielen een probleem. Zou iedereen doof zijn… spraken we allemaal gebarentaal. 
Daarom zitten we ook hier in het hart van de democratie, ons Stadhuis. Om onze kansen op volwaardig meespelen en bijdragen aan het collectief groter te maken en ‘hobbelingen overdwars’ met u te delen.” 

Marlieke werkt samen met een brede vertegenwoordiging van mensen met een handicap- in de Werkgroep Toegankelijk Groningen. Deze werkgroep werkt aan een praktische invulling van het VN-verdrag Handicap. 
Op 25 juni 2020 is de publicatie ‘Koers inclusief, de gebruiksaanwijzing’ in samenwerking met de Gemeente Groningen uitgebracht. 

In de Perspectiefsessie zal Marlieke ingaan op de werkwijze van de Werkgroep Toegankelijk Groningen, waarbij zij sterk zal pleiten voor het belang van het gezamenlijk optrekken van mensen met een handicap, en dus ook van mensen met een achtergrond van psychische klachten. 
Vervolgens wisselen we praktijkervaringen uit van deelnemers die elders in het land trachten het VN Verdrag Handicap handen en voeten te geven.  


Maandag 26 oktober 2020 van 11.00-12.30 uur MIND Perspectiefsessie 'De Wet Verplichte ggz; praktijk & perspectief' M.m.v. Simone Melis – MIND & diverse (ervarings-) deskundigen 

De Wet Verplichte ggz (Wvggz) is op 1-1-2020 van kracht geworden en heeft het terugdringen van dwang en drang als een belangrijke doelstelling. Daarnaast zou de wet een verbetering van de rechtspositie moeten opleveren. en het betrekken van familie en naasten moeten bevorderen. 
De Wvggz heeft inmiddels voor veel commotie gezorgd o.a. vanwege de administratieve, bureaucratische rompslomp. De hoop is dat o.a. digitalisering en het meer gebruiken van begrijpelijke taal in de formulieren zorgt voor het wegnemen van ervaren knelpunten.  
Het is de vraag of de gesignaleerde problemen voortkomen uit de wet zelf of aan de wijze waarop de wet wordt uitgevoerd. Ervaringen van cliënten, naasten, raden, cliënten-/naastenorganisaties (kortom de brede achterban van MIND) zijn in dit kader van groot belang.  
Op de Perspectiefsessie bespreken we de actuele ontwikkelingen m.b.t. de Wvggz en verkennen wij de door ons gewenste ontwikkelingsrichting.  

Kijk ook op: 
https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz