Perspectiefsessies voorjaar en zomer 2021

2 juni 2021: 'Puinruimen', met Gabriëlle Jansen

Woensdag 2 juni, 12.00 -13.30 uur

Mijn weg naar herstel is een lange weg en het eind is nog niet helemaal in zicht. Had mijn weg ook iets korter gekund? Waarschijnlijk wel als ik eerder gezien en gehoord was en de juiste behandeling had gekregen. Maar psychische stoornissen zijn complex omdat ze niet tastbaar zijn zoals een gebroken been. Ook al kunnen deskundigen je symptomen koppelen aan een label dan blijft er nog altijd het persoonlijke verhaal. Het beleven van een psychische last is ook persoonlijk en daarmee uniek. Je kunt niet een standaardbehandeling toepassen en ervan uitgaan dat het bij iedereen hetzelfde resultaat oplevert. Lees verder

Gabriëlle hoopt door het delen van haar ervaringen en inzichten, onder andere door haar medewerking aan deze Perspectiefsessie, mensen te inspireren in hun zoektocht naar verlichting. 
 
In het document 'Puinruimen' gaat Gabriëlle onder andere in op hetgeen zij als wel of niet als helpend heeft ervaren.
In de publicatie 'De malle molen van de psychiatrie' schetst zij in chronologische volgorde haar ervaringen binnen de psychiatrie; die zowel positief als negatief zijn. 
 
Aanmelden kan via deze link
 

26 mei 2021: Inkoop herstelondersteunende zorg; hoe doet Zilveren Kruis dat?

Woensdag 26  mei 2021 van 13.30-15.00 uur
Presentatie van de toekomstvisie van Zilveren Kruis m.b.t. de ggz en de wijze waarop Zilveren Kruis  met haar zorginkoopbeleid 2022 gewenste ontwikkelingen wil stimuleren. Marieke Boele van Hensbroek en  zal o.a.Marieke Haitsma zullen een presentatie verzorgen waarbij onder andere de volgende aandachtspunten aan bod kunnen komen:

 • Bevorderen herstelondersteunende zorg
 • Inzet ervaringsdeskundigheid
 • Integrale benadering stimuleren m.b.t. zorg & sociaal domein, Wijk GGz, netwerkpsychiatrie
 • Betrekken familie/naasten
 • Preventie
 • Terugdringen wachttijden, herstelondersteunende intake
 • Triage/POH/ervaringsdeskundigheid in de huisartsenpraktijk
 • Bevordering herstel-/zelfregie-initiatieven (herstelacademies)
 • Vergoeding effectieve natuurlijke middelen als Lasea en Sintjanskruid; voor sommige mensen veel beter te verdragen en ook veel goedkoper dan psychofarmaca
 • Suïcide-preventie
 • Terugdringen dwang en drang

 Aanmelden kan via deze link

17 mei 2021: Inkoop herstelondersteunende zorg; hoe doet Menzis dat?

Maandag 17 mei 2021 van 13.00-14.30 uur
Presentatie van de toekomstvisie van Menzis m.b.t. de ggz en naar de wijze waarop Menzis met haar zorginkoopbeleid 2022 gewenste ontwikkelingen wil stimuleren. Arnoud v.d. Geijs van Menzis zal o.a. ingaan op de volgende aandachtspunten:

 • Bevorderen herstelondersteunende zorg
 • Inzet ervaringsdeskundigheid
 • Integrale benadering stimuleren m.b.t. zorg & sociaal domein, Wijk GGz, netwerkpsychiatrie
 • Preventie
 • Terugdringen wachttijden, herstelondersteunende intake
 • Triage/POH/ervaringsdeskundigheid in de huisartsenpraktijk
 • Bevordering herstel-/zelfregie-initiatieven (herstelacademies)
 •  Vergoeding effectieve natuurlijke middelen als Lasea en Sintjanskruid; voor sommige mensen veel beter te verdragen en ook veel goedkoper dan psychofarmaca
 • Suïcide-preventie
 • Terugdringen dwang en drang

 Aanmelden kan via deze link
 

26 april 'Versterking inbreng ervaringskennis bij regionale beleidsontwikkelingen'

MIND-Perspectiefsessie maandag 26 april 2021 van 13.00-14.30 uur
 
Met medewerking van Nienke Boesveldt - Universiteit van Amsterdam en andere medewerkers van Lysias Advies
 
De regio is steeds belangrijker geworden als kader voor beleidsontwikkelingen waar burgers met een psychische kwetsbaarheid mee te maken hebben. Dit maakt de versterking van een regionale infrastructuur voor collectieve belangenbehartiging en de inbreng van ervaringskennis op het niveau van de regio noodzakelijk. Het Ministerie van VWS heeft recentelijk besloten om Lysias Advies de opdracht te geven in een aantal pilotregio's uit te zoeken op welke wijze deze noodzakelijke versterking het beste plaats kan vinden. 

In deze Perspectiefsessie zal Nienke in een presentatie het plan van aanpak toelichten en met de deelnemers bespreken. 
Nienke Boesveldt doet daarnaast, met haar UvA-team, onderzoek in verschillende regio’s onder cliënten van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De interviews onder client-participanten worden uitgevoerd door duo’s van ervaringsdeskundigen en UvA-onderzoekers.  
 
Aanmelden kan via deze link
Meer informatie:
https://www.uva.nl/profiel/b/o/n.f.boesveldt/n.f.boesveldt.html
Prospectief onderzoek Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
Onderzoek Voorkomen Terugval en Methode Ervaringsdeskundige Interviewers
 
Recente publicaties en activiteiten

 
Meer informatie over Lysias Advies: Lysias in beeld | Lysias Advies
 

14 april 2021: Diversiteit en Ervaringsdeskundigheid; waarom en waartoe?’

14 april 2021 Perspectiefsessie MIND 9.30-11.00 uur

Met medewerking van Marjo Boer en Beverley Rose van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundigheid kent een diversiteit aan achtergronden. Gemeenschappelijk is dat veel ervaringsdeskundigen ervaring hebben met sociale buitensluiting door het doormaken van ontwrichtende ervaringen, maar ook de drive hebben om de eigen regie op het leven weer op te willen pakken.
Bij de diversiteit aan achtergronden kun je denken aan het meemaken van een trauma, het hebben van psychische problemen, leven met armoede, migratie en vluchtervaringen, discriminatie door je gender of leven met beperkingen.
In deze perspectiefsessie besteden we specifiek aandacht aan diversiteit en de betekenis van het kruispuntdenken. Diversiteit omvat het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen. Denken vanuit diversiteit stimuleert ons probleemoplossend vermogen, dankzij een verscheidenheid aan invalshoeken. Kruispuntdenken, ook wel caleidoscopisch denken genoemd, staat voor denken vanuit een EN-EN perspectief: het bekijkt gender, etniciteit en alle andere ordenende mechanismen niet apart, maar gaat ervan uit dat ze allemaal gelijktijdig werkzaam zijn en samen tot stand komen.
Kruispuntdenken is een manier van denken, handelen en kijken naar je omgeving die uitnodigt tot insluitend/inclusief en dynamisch denken, waarbij blinde vlekken niet buiten beschouwing worden gelaten (bijv. de vanzelfsprekendheid van witheid); verwevenheid en gelijktijdigheid (voorbeeld seksisme, racisme en homofobie kunnen niet los van elkaar begrepen worden); multidimensionaliteit (iedereen heeft een identiteit die uit meerdere dimensies bestaat; zo is iemand niet alleen maar man, maar bijvoorbeeld tegelijkertijd ook wit, hoogopgeleid, verslavingsgevoelig en jong).
Na een korte inleiding over het kruispunt-denken willen we samen ervaring opdoen met een onderzoeksoefening.
 
Aanmelden kan via deze link
Na aanmelding ontvang je tijdig nadere informatie over het programma en de Zoomlink. Meer informatie via: steven.makkink@wijzijnmind.nl