AO GGZ 8 juni: frustratie over wachtlijsten in de ggz


Maandag 8 juni vond, na de tussenpauze door Corona, eindelijk weer een tweede kamer overleg over de ggz plaats. De agenda was zeer uitgebreid, MIND leverde vooraf drie brieven met input aan de kamer over de wachtlijsten in de ggz, de aanpassing van de Zorgverzekeringswet en de Wet verplichte ggz. Het debat was fel en de frustraties bij de Kamerleden waren zichtbaar.
 
Het gesprek ging met name over de lange wachtlijsten, in sommige regio’s langer dan in de andere. Met name de wachttijden bij persuasieve aandoeningen, persoonlijkheidsstoornissen, aandachts- en gedragsstoornissen en diverse complexe aandoeningen (overig) lopen nog steeds buiten de norm: 10.000 mensen wachten langer 16 tot 28 weken op een passende behandeling. In het AO ggz van januari dit jaar werd met name gesproken over oplossingen voor mensen met hoog complexe zorgvragen. Dit betreft een groep van 350 mensen in Nederland. GGZ NL en ZN stelden begin dit jaar een plan op dat de Kamerleden in het AO ontoereikend noemen.  Het CDA haalt MIND en de NZA aan: "Het aantal wachtenden gaat om duizenden mensen!" Ook Groen Links beaamde: “Kijk in het rapport van Vektis. Ik zie alleen maar wachttijdoverschrijdingen. Dit is onacceptabel.”

Doorzettingsmacht: nu!

Op 8 juni verbreedde het debat zich dan ook van de hoog complexe naar complexe zorgvraag. De zorgvraag van alle mensen – ongeveer 10.000 – die langer wachten dan de treeknorm van maximaal 16 weken. Bovendien, zo werd gezegd: “Kunnen we nog meer vraag verwachten, doordat de uitgestelde vraag (door Corona) nu pas op gang gaat komen.” Groen Links, CDA, PvdA, Christen Unie, D66 bepleitten dat de doorzettingsmacht in iedere regio beschikbaar moet zijn, en bereikbaar voor cliënten die vastlopen met hun (complexe) zorgvraag. “Deze persoon met doorzettingsmacht moet samen met de client direct op zoek naar passende zorg en niet stoppen voordat dat is gerealiseerd. Het is onbegrijpelijk dat dit proces zo lang duurt.”

Alle ogen gericht op Stuurgroep Wachttijden

De Staatssecretaris gaf toe dat de groep mensen met complexe aandoeningen groter is dan de 350 mensen. Hij verwacht in juni van de Stuurgroep Wachttijden een plan hoe de mensen die te lang wachten beter doorverwezen/gediagnosticeerd kunnen worden. Ook verwees hij naar de NZA en het IGJ die  naar de regio’s toe gaan die een te lange wachtlijst hebben. Zorgverzekeraars die wachtlijsten niet goed hebben “opgenomen” in hun inkoopbeleid moeten een verbeterplan hebben. Dat geldt voor aanbieders ook. Een dominante zorgverzekeraar of aanbieder in de regio krijgt de verantwoordelijkheid om het met mensen met complexe problematiek die vastlopen goede zorg/hulp te regelen. Zo maar doorverwijzen mag niet meer. De Kamerleden gaven aan dit onvoldoende te vinden. Groen Links en D66 en PvdA namen het voortouw: “Wij willen dat mensen terecht kunnen bij een telefoonnummer/persoon die de vastgelopen zorg en hulp met hen regelt. Iemand die onafhankelijk is.” Tevens vroegen de Kamerleden naar de rolopvatting van de Staatssecretaris als hij de doorzettingsmacht niet lijkt te kunnen implementeren: "Je kunt je toch niet verschuilen achter het stelsel?"

Verbeter de diagnosestelling om cliënten de juiste zorg te geven

Ook werd gesproken over herziening van de diagnosestelling, zoals uit recent onderzoek van GGNet bleek dat 4 van de 10 mensen een verkeerde diagnose hebben. Kamerleden vragen zich af of zo misschien wel plekken in behandelcentra onnodig “bezet” worden gehouden. De Staatssecretaris zegde toe dat er een werkgroep mee aan de slag gaat om de kwaliteit van de diagnosestelling aan het begin het traject te verbeteren. Dat is belegd bij AKWA. Wat betreft de Zorgverzekeringswet gaf de PVV aan “absoluut geen tijd voor een spoedige en zorgvuldige behandeling van de nieuwen wet Zorgcontractering” te zien, zeker nu zo veel afspraken niet nagekomen zijn. Wat betreft de Wet verplicht ggz benadrukte de PVV inzicht te willen in het aantal dwangtoepassingen. “De psychiaters leggen de nadruk op te veel regels en hiërarchie, maar de rechtsbescherming van de client dient voorop te staan.”

Woningen voor dak- en thuislozen

Er komt extra geld voor de regiogemeenten, voor de opvang van dak- en thuislozen. Blokhuis zegde toe gemeenten te stimuleren om tot prestatieafspraken te komen met woningbouwcorporaties en meer woningen te realiseren. Hij gaat hierover in overleg met Staatssecretaris van BZK en SZ. De aanbevelingen van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact onder leiding van Femke Halsema over kwetsbare personen neemt hij hierin mee.

Zoals verwacht kwamen niet alle onderwerpen aan bod en bleven vragen onbeantwoord. Hiervoor wordt een vervolg/schriftelijk AO ingepland.Zodra deze datum bekend is, zullen we deze hier plaatsen. Lees hier het volledige verslag van het AO en het nieuwsbericht van de NOS. 

Meer nieuws