Actieplan ggz: dit moet erin

Vorige week verstreek het ultimatum dat staatssecretaris Blokhuis stelde voor de ggz-sector om met een plan van aanpak te komen om de problemen in de ggz aan te pakken. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP roepen staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid op dat hij zo snel mogelijk ingrijpt in de geestelijke gezondheidszorg. Behalve de roep om aan te pakken, zijn oplossingen noodzakelijk. Om de problemen echt aan te pakken, moet wat MIND betreft deze punten in het plan van aanpak staan:

  1. ​Wijs één partij aan in de regio die verantwoordelijk is voor het terugdringen van de wachttijden en -lijsten binnen de afgesproken normen. Kom tot regionale resultaatsafspraken en één soort zorgregio. Dit bevordert de samenwerking en maakt het werk efficiënter.
  2. Organiseer iemand die, dwars door alle systemen heen, een oplossing afdwingt en de zorg regelt die nodig is. We noemen dit een regionale doorzettingsmacht. Patiënten en naasten hebben hier recht op. In Rotterdam passen ze dit al succesvol toe door de zogeheten Zorgconsul.
  3. Zet de capaciteit van zorgaanbieders en middelen van zorgverzekeraars gericht in op het terugdringen van de wachttijden.
  4. Stop met het principe van gemiddelde-prijs-per-cliënt, dit gaat ten koste van cliënten met een zware of langdurige zorgvraag.
  5. Bevorder tijdige en verantwoorde uitstroom uit de (specialistische) ggz: kom de afspraken na die zijn gemaakt over terugkeergarantie bij het afschalen van de zorg en versterk herstelacademies en zelfregiecentra.
  6. Investeer in de ambulantisering van de zorg. Het recente rapport over ambulantisering van het Trimbos-instituut geeft een dramatisch beeld. De maatschappelijke positie van mensen met ernstige psychische aandoeningen is onverminderd slecht. MIND staat achter de doelstelling van ambulantisering van de zorg, maar er zijn ingrijpende maatregelen nodig om het proces in goede banen te leiden.
  7. Breng de basis van wonen, meedoen, goede zorg en ondersteuning voor mensen met ernstig psychische aandoeningen op orde.
  8. Ga over tot een integrale aanpak en financiering. investeer in levensbrede ondersteuning van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en investeer in het voorkómen van verward gedrag.
  9. En als het dan toch zo ver komt: regel passend vervoer voor mensen die in crisis raken. Benader mensen met psychotische en/of ernstige psychische aandoeningen niet langer vanuit het perspectief van overlast en veiligheid.
  10. Sluit een breed, nationaal preventieakkoord voor de psychische gezondheid. Alleen als we vol inzetten op vroegsignalering, begeleiding en herstel - dicht bij mensen thuis - kan de ggz uit de huidige crisis geraken.

Het is meer dan duidelijk: het is nu écht tijd voor maatregelen. Voor al die cliënten die de pijn voelen, de last ervaren. Focus op oplossingen voor de korte en de lange termijn. Wat ons betreft: begin met de doorzettingsmacht. Die helpt nu, direct.

Op dit moment moet het bewuste plan van aanpak van Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland nog worden besproken in de Tweede Kamer. Dat zal gebeuren tijdens het Algemeen Overleg tussen de staatssecretaris en de Vaste Commissie van VWS op 26 maart. In aanloop naar dat Algemeen Overleg spreekt MIND vrijdag 13 maart met de staatssecretaris en spreekt het beleidsteam van MIND de komende weken met de fracties van de coalitie en de (grootste) oppositiepartijen.

Het Algemeen Overleg is te volgen via de livestream.

Meer nieuws