Voorwaarden subsidieaanvragen versterken stem regionale CFO's

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid zet zich in om de stem van regionale cliënten- en familieorganisaties in de ggz te versterken. Daarvoor is het programma Regie in de Regio opgezet. Binnen dit programma is ook in voorgaande jaren subsidie verstrekt aan regionale cliënten- en familie-organisaties die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dat is belangrijk, omdat het beleid ten aanzien van mensen met een psychisch kwetsbaarheid steeds meer op regionaal en gemeentelijk niveau wordt bepaald. Daarom wil MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid samen met MIND Fonds Psychische Gezondheid dit subsidieprogramma graag herhalen.


Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie?
De projecten moeten een bijdrage leveren aan het versterken van regionale cliënten- en familie-organisaties die zich richten op mensen met een psychische kwetsbaarheid, zodat zij regionaal hun stem beter kunnen laten horen. Alleen projecten die ‘voor & door’ cliënten, familieleden en/of naasten zijn komen in aanmerking. Er moet dus gebruik worden gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigen. Voorrang hebben projecten voor regio’s waar nog weinig cliënten-, familie- en/of naasten initiatieven zijn, waarbij het project helpt om een duurzaam initiatief in zo’n regio op te  zetten. Tot slot hebben projecten die de regionale samenwerking tussen organisaties versterken onze voorkeur. We zien daarbij graag dat de organisaties samenwerken aan de bouwstenen voor participatie en herstel.
 
Hoe kun je een subsidieaanvraag indienen?
De volledige subsidieaanvraag dien je naar MIND Fonds Psychische Gezondheid te sturen. Het is belangrijk dat je aanvraag alle gevraagde informatie bevat, omdat die nodig is om de aanvraag in behandeling te nemen.
Je dient een uitgewerkt projectplan in te dienen. Je kunt hiervoor dit formulier gebruiken. In het formulier komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een uitgebreide inhoudelijke beschrijving van het project, inclusief de relevantie;
 • Een duidelijke beschrijving van de maatschappelijke impact van het project; 
 • Een plan van aanpak met een gedetailleerde planning;
 • Separaat een gespecificeerde kostenbegroting. De maximale bijdrage bedraagt € 5.000 per project per organisatie.
 • De organisatie die een subsidie aanvraagt dient een rechtspersoon te zijn. Wanneer je organisatie geen rechtspersoon is, kun je de aanvraag indienen via een andere organisatie die wel een rechtspersoon is en die dienst doet als penvoerder en kassier.
 • Je kunt kosten opvoeren voor activiteiten in de periode 1 november 2018 tot en met 31 mei 2019, uiteraard binnen het maximale bedrag van € 5.000. Belangrijk is dus dat je alleen kosten opvoert die nog gemaakt moeten worden. Het project mag dus nog niet gestart zijn en moet uiterlijk 31 mei 2019 zijn afgerond.
 • Indien de begroting hoger is dan de maximale bijdrage, dan dien je aan te geven hoe je deze extra kosten gaat financieren.

Welke formele stukken dien je bij te voegen?
Bij het formulier en de begroting dien je de volgende formele stukken bij te voegen:

 • een brief over de aanvraag getekend door een tekenbevoegd bestuurslid van je organisatie;
 • de formele stukken van je organisatie:
  • een kopie van de statuten van je organisatie;
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
  • het meest recente jaarverslag van je organisatie;
  • ​de meest recente jaarrekening van je organisatie;

Wanneer je organisatie geen rechtspersoon is en je de aanvraag indient via een andere organisatie die wel een rechtspersoon is en die als penvoerder en kassier dienst doet, dan ontvangen we graag de formele stukken van de penvoerder, samen met informatie van de organisatie die het project gaat uitvoeren. Overigens kunnen cliënten- en familieraden van instellingen geen projectaanvraag indienen.

Procedure
Het Hoofd Projecten van MIND Fonds Psychische Gezondheid en de Secretaris van het team Regie in de Regio van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid beoordelen of de aanvraag voldoet aan alle formele en inhoudelijke criteria. Vervolgens worden de aanvragen voorgelegd aan een commissie met vertegenwoordigers van cliënten- en familie-organisaties. De commissie geeft een zwaarwegend advies aan de directieleden van Fonds en Platform,  die uiteindelijk een besluit nemen over de subsidieaanvragen.

Tijdpad
De sluitingsdatum is op 23 september. Je dient uiterlijk die datum de subsidieaanvraag te mailen naar ben.roelands@wijzijnmind.nl. De subsidieaanvraag omvat dus de ondertekende brief, het ingevulde formulier en de formele stukken van je organisatie of de penvoerder. Je ontvangt uiterlijk 31 oktober een bericht met het besluit over je subsidieaanvraag.

Toekenningen
Wanneer wij je een subsidie toekennen, sturen wij je onze subsidievoorwaarden toe, met het verzoek om deze te ondertekenen en aan ons terug te sturen. Wij sturen je dan ook ons logo toe, waarvan we graag zien dat je dit vermeldt bij je communicatie over het project.
 
Rapportage en uitbetaling
We stellen het op prijs wanneer je ons op de hoogte houdt van het project. Daarnaast vragen we je om mee te doen aan een gezamenlijke bijeenkomst voor alle projecten om kennis over de projecten te delen.
Aan het eind van de project dien je een  inhoudelijke en financiële eindrapportage op te stellen. Je ontvangt daarvoor een overzicht waar zo’n rapportage aan moet voldoen. Het gaat vooral om een beschrijving van het verloop van het project en in hoeverre de doelstelling is gerealiseerd. Indien er sprake is van concrete producten dan ontvangen wij die graag. Tot slot willen we graag een uitgebreide afrekening, met toelichting en bewijsstukken (facturen bij materiële kosten en getekende urenoverzichten bij personele kosten). Wanneer wij akkoord zijn met deze rapportage betalen wij de subsidie uit.