Nieuwe subsidiemogelijkheden ZonMw

Voor elkaar

Bij het ZonMw-subsidieprogramma Voor Elkaar! kan weer een projectsubsidie aangevraagd worden. Het programma financiert projecten die eraan bijdragen dat mensen met een ziekte of beperking het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. Patiëntenorganisaties kunnen maximaal € 100.000 euro aanvragen. De deadline voor het indienen van een projectidee is 24 maart. In een latere fase (17 mei – 21 juni) dien je een volledig projectplan in.

Doelstelling van deze subsidieronde is ‘Leren van elkaar’. De gehonoreerde projecten gaan onder begeleiding met elkaar leren, met name over overstijgende kwesties voor de toekomstige patiëntenbeweging. Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de sector over het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigheid en versterken van de (positie van de) patiënten- en cliëntenbeweging. De twee thema’s in deze subsidieoproep zijn Versterken van regionale belangenbehartiging en Omgaan met de gevolgen van de coronapandemie.
Meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leren-van-elkaar/
 
Twee subsidieoproepen Grip op onbegrip
Voor deze subsidiemogelijkheden zijn er verschillende informatiebijeenkomsten, kijk op deze pagina voor data en om je aan te melden: Subsidie - ZonMw
Subsidieoproep Zorg & Veiligheid: Domeinoverstijgend samenwerken.
Samenwerkingsverbanden die regionaal samenwerken aan thema’s op het gebied van zorg en veiligheid voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek kunnen tot 12 april 2022 een aanvraag indienen. Het doel is het versterken van de samenwerkingsverbanden door het inrichten van een gezamenlijk leer- en verbeterproces. Per veiligheidsregio kan een subsidieaanvraag worden ingediend van maximaal 400.000 euro (een eigen bijdrage van 20% cofinanciering is verplicht). Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar.
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-en-veiligheid-domein-overstijgend-samenwerken-1/

Subsidieoproep Startimpuls Kenniswerkplaatsen
Regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van onbegrepen gedrag dienen in deze eerste fase een subsidieaanvraag in voor een startimpuls voor het vormen van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. In de startfase worden gezamenlijk de visie, doelen en inhoudelijke projecten van de werkplaats bepaald. De subsidieaanvraag voor de startfase bevat een plan van aanpak waarin uiteen wordt gezet hoe in 4 maanden tijd de onderdelen worden uitgewerkt voor een uitgewerkte subsidieaanvraag in fase 2. Er kunnen maximaal 25.000 aangevraagd worden. De deadline 31 mei 2022. (Let op! Voor de projecten die al gestart zijn met een startimpuls voor een Kenniswerkplaats geldt een deadline van 17 mei voor een  uitgewerkte aanvraag. Dit is dus alleen als je een startimpuls hebt ontvangen.) Startimpuls Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag - ZonMw
 
Wil je een aanvraag indienen voor een van bovenstaande subsidies, maar wil je nog met iemand sparren of heb je ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact op met Katinka Hellweg: katinka.hellweg@wijzijnmind.nl.
 

Meer nieuws