Doen en doorpakken in de ggz urgenter dan ooit

De geestelijke gezondheidszorg staat in brand. De urgentie om problemen in de ggz aan te pakken is groter dan ooit. De veelvuldige ondertekening van de petitie Lijm de zorg maakt duidelijk dat een groot aantal Nederlanders dit ook zo ziet. Het manifest sluit aan bij de koers die MIND al vaart. Dit signaal zet ons werk extra kracht bij. MIND sluit zich als bondgenoot bij de actie aan en roept haar achterban op om de petitie te tekenen en te laten horen dat er nú veranderingen moeten komen.

MIND gaat verder dan alleen steun betuigen. Als belangenbehartiger van cliënten in de ggz willen we ons hard maken om in bondgenootschap met Lijm de zorg de genoemde punten te realiseren. Met onze ervaring en kennis zijn wij in staat om praktische oplossingen aan te dragen en partijen te bewegen. MIND geeft hiermee continuïteit aan verbeteringen in de zorg en werkt constructief vanuit een breed gedragen cliëntenperspectief aan de genoemde punten. We zullen daarbij met name inzetten op prioriteit van zorg voor mensen met de meest complexe problemen, terugdringen van wachttijden, voorkomen van dwang in de zorg, stoppen van conflicten tussen verzekeraars en instellingen, versterking van cliëntenrechten en inzet van ervaringskennis.

Onderteken de petitie Lijm de zorg hier.

Algemeen Overleg Tweede Kamer

In voorbereiding op het komend overleg met de tweede kamer op 29 januari aanstaande, roept MIND in haar brief de staatssecretaris op om de urgente problemen met wachttijden, ambulantisering en een aantal onderwerpen rond verward gedrag aan te pakken en draagt de volgende oplossingen aan.

Wachttijden binnen de norm

Om de wachtlijsten en -tijden terug te dringen binnen de afgesproken normen, moeten partijen worden aangewezen in de regio die verantwoordelijkheid dragen voor de probleemoplossing. En er moeten regionale resultaatsafspraken komen en één soort zorgregio. Patiënten en naasten hebben recht op een doorzettingsmacht die, dwars door alle systemen heen, de zorg regelt die nodig is.

Gerichte inzet capaciteit en middelen

Wat betreft de marktwerking moeten de capaciteit van zorgaanbieders en middelen van zorgverzekeraars meer gericht worden ingezet om de wachttijden voor specifieke doelgroepen terug te dringen. Stop met het principe van gemiddelde-prijs-per-cliënt, dit gaat ten koste van cliëntgroepen met een zware of langdurige zorgvraag.

Verbeter de ambulantisering

De recente monitorrapportage ambulantisering van het Trimbos-instituut geeft een dramatisch beeld: de maatschappelijke positie van mensen met ernstige psychische aandoeningen is onverminderd slecht. MIND staat achter de doelstelling van ambulantisering, maar er zijn ingrijpende maatregelen nodig om het proces in goede banen te lijden.

Investeer in levensbrede ondersteuning van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en investeer in het voorkomen van verward gedrag. Neem échte maatregelen: ga over tot een integrale aanpak en financiering. En als het dan toch zo ver komt: regel passend vervoer voor mensen die in crisis raken. Benader mensen met psychotische en/of ernstige psychische aandoeningen niet langer vanuit het perspectief van overlast en veiligheid. MIND zal de uitvoering van de nieuwe Wvggz nauwlettend volgen en de doelen scherp in het oog houden. Met ingang van 29 januari openen we een speciale online Ervaringenmonitor Wet verplicht GGZ voor cliënten en naasten om ervaringen uit de praktijk te kunnen doorgeven.

Tot slot pleit MIND voor een breed, nationaal preventieakkoord voor de psychische gezondheid. Alleen als we vol inzetten op preventie, begeleiding en herstel - dicht bij mensen thuis - kan de ggz uit de huidige crisis geraken.

Lees onze brief aan de tweede kamer.

Direct naar de online Ervaringenmonitor Wvggz voor cliënten en naasten (vanaf 29/1)

Meer nieuws