Investering nodig om gevolgen coronacrisis te beperken

mensen1

De maatregelen om de verspreiding van corona te beperken, houden aan. MIND maakt zich grote zorgen over het mentaal welzijn op langere termijn van zorgpersoneel, cliënten in de ggz en de samenleving als geheel. De ChristenUnie diende hierover een motie in. Al langere tijd stapelen de problemen in de geestelijke gezondheidszorg zich op. De wachtlijsten zullen door de gevolgen van de coronacrisis nog verder buiten de afgesproken normen oplopen. De psychische gezondheid van onze samenleving is wankel en cruciaal voor ons welzijn en ons functioneren. De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat we structureel meer moeten investeren in de psychische gezondheid, zowel in de preventie als de zorg.

Vergroot de capaciteit in de ggz

Om de extra zorg te kunnen bieden die nodig is en de wachtlijsten echt terug te dringen, pleit MIND voor uitbreiding van de capaciteit in de ggz. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om door middel van de doorzettingsmacht mensen te kunnen plaatsen die dringend hulp nodig hebben. Dit moet geregeld worden in de Wet Publieke Gezondheid, maar ook nu al in de regionale coronacrisisstructuur.

Voorkom psychische problemen

Om psychische problemen en terugval te voorkomen, adviseren we op korte termijn maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen voor het mentaal welzijn te beperken en ons voor te bereiden op een toenemende vraag naar ggz en geestelijke verzorging. MIND vraagt actie op de volgende vijf punten:
 
1.         Versterk regionale advies- en meldpunten niet-acute zorgvragen
Sinds 1 januari bestaan in Nederland regionale advies- en meldpunten waar mensen terecht kunnen als zij verward gedrag opmerken bij iemand in hun omgeving dat niet acuut is, maar waar zij zich wel zorgen over maken. Deze zomer start ook een landelijk telefoonnummer. Omdat meer mensen klachten zullen krijgen, moeten deze niet-acute meldpunten breed gaan samenwerken met diverse organisaties zodat mensen met psychische problemen snel de juiste hulp krijgen.
 
2.         Flatten the ggz-curve
MIND signaleert dat mensen met psychische problemen de neiging hebben geen hulp te zoeken om de zorg niet te belasten of uit angst om besmet te raken. Roep mensen op om problemen niet te laten verergeren en vroegtijdig om hulp te vragen. Bezoek en dagbesteding en face-to-facecontact moeten zo veel mogelijk worden genormaliseerd om de piek van een psychiatrische crisis te verkleinen. 
 
3.         Zet in op terugvalpreventie
Belangrijk voor mensen die kwetsbaar zijn en nu, bijvoorbeeld door het wegvallen van werk of inkomen, nog kwetsbaarder worden. In deze bouwstenen voor herstel en participatie van MIND beschrijven we wat mensen met een psychische kwetsbaarheid nodig hebben om vanuit eigen regie hun leven (weer) op te pakken en terugval te voorkomen.
 
4.         Werkgevers toerusten
Rust werkgevers toe hoe ze op de werkvloer mentale gezondheid bespreekbaar kunnen maken en wat ze preventief kunnen doen voor hun medewerkers. Zij kunnen daarbij samenwerking zoeken met arbodiensten.
 
5.         Organiseer lessen op school over mentaal gezond blijven
MIND pleit er al langer voor lessen op alle scholen over psychische gezondheid. In deze tijd is dit extra noodzakelijk. Ook jongeren die nog geen psychische klachten hadden, lijken meer te worstelen met hun mentale gezondheid. Zie bijvoorbeeld de MIND Young Academy en deze video van KNOWSHIT over het belang van les over depressies.
 
 

Meer nieuws