MIND pleit voor Deltaplan Mentale Vooruitgang

Op 1 februari a.s. vindt het Nota-overleg Preventie in de Tweede kamer plaats. MIND stuurde afgelopen week een brief met de punten die volgens ons in dit overleg aan de orde zouden moeten komen. Een daarvan is de komst van een breed Deltaplan Mentale Vooruitgang.

Samen werken aan concrete doelen en afspraken

In het huidige Nationale Preventieakkoord is mentale gezondheid niet opgenomen. MIND pleit al jaren ervoor dat mentale gezondheid onderdeel uitmaakt van het Preventieakkoord. Daarnaast is een breder Deltaplan Mentale Vooruitgang nodig. Inmiddels is het huidige demissionaire kabinet en de Tweede Kamer er van overtuigd dat er zo'n deltaplan nodig is. Dat zien we gelukkig ook terug in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Het is van groot belang dat we ons als samenleving meer bewust zijn van de waarde van mentale gezondheid en hierin investeren. We doelen hierbij niet alleen op partijen binnen de ggz, maar juist ook op partijen in het sociaal domein, het onderwijs, werkgevers en werknemersorganisaties en het bedrijfsleven. Ook op rijksniveau moet mentale gezondheid breder gedragen worden. MIND pleit dan ook voor meer intensieve samenwerking van het ministerie van VWS, SZW en OCW. Door breed te investeren in preventie op de werkvloer en op scholen kunnen stress, burn-out, (faal)angst, depressie, werk- of schooluitval worden voorkomen. Een akkoord moet worden gebaseerd op concrete afspraken en meetbare doelen en maatregelen. De coronacrisis leert ons eens te meer dat psychische problematiek niet los gezien kan worden van fysieke en sociale problematiek.

Noodzaak preventie onder jongeren door corona extra groot

Driekwart van de psychische problemen ontstaan in de pubertijd. Nog meer dan andere jaren, krijgen jongeren tijdens de lockdownperiode en de coronacrisis te maken met angst, depressie, eetproblematiek, stress en burn-out. Als we er op tijd bij zijn, kunnen we verergering van deze psychische problemen voorkomen. MIND is voorstander van een duurzaam landelijk beleid om de mentale weerbaarheid en veerkracht van kinderen, jongeren en jongvolwassenen te bevorderen, te beginnen op school. Dit vraagt om een apart vak, bijvoorbeeld ‘mentale gymnastiek’. Investeer in speciale lesprogramma’s. Door er vroegtijdig bij te zijn, hierover te leren praten en waar nodig hulp te bieden, worden problemen voorkomen.

Lees alle ingebrachte punten in de brief voor het Notaoverleg Preventie 1-2-2021

MIND is onderdeel van de denktank Mentale Vooruitgang

Meer nieuws