Inzet levert resultaat: regen aan moties in Tweede Kamer

De afgelopen week had de Tweede Kamer volop aandacht voor de geestelijke gezondheidszorg. Het AO ggz, het begrotingsdebat van SZW en het WGO Jeugd leidden tot vele moties om problemen in de ggz aan te pakken. De inzet van MIND met brieven en werkbezoeken de afgelopen maanden, leidt tot zichtbaar resultaat.

Pleidooi voor zelfregiecentra in AO ggz

Het AO in de Tweede Kamer over de ggz op 19 november ging met name over wachtlijsten, te weinig behandelplekken voor specialistische en zeer complexe zorg en de rol van lotgenotencontactgroepen en zelfregiecentra. Zie ook onze kamerbrief met input. De werkbezoeken aan MIND aan deze centra en de voorbeelden die we toonden om lotgenotencontact te bevorderen, zijn door de politici goed opgepakt. De kamer vroeg ook om inzicht in aantallen daklozen en jongeren en om meer aandacht voor mentale gezondheid. Oplossingen werden gezocht in de doorzettingsmacht, beter naleven van de zorgplicht door zorgverzekeraars en de rol van de Nederlandse Zorg Autoriteit hierin, het onlangs verschenen SCP rapport over decentralisatie en de vraag of doordecentralisatie nu moet in relatie tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Naar aanleiding van het Kamerdebat regende het moties, de meest relevante zijn:

  • pleidooi voor lotgenotencontactgroepen en onderzoek naar de toepasbaarheid van het Duitse model met Kontaktstellen in Nederland - motie van Diertens cs;
  • vraag om inzichtelijk te maken welk exact tekort er is aan behandelplaatsen voor trauma, pervasieve aandoeningen en persoonlijkheidproblematiek - motie Renkema en Regterschot;
  • verzoek om geen verdere afbouw van klinische bedden en de ambulantisering nauwgezet te monitoren - motie Van den Berg;
  • vraag om realisatie van de eerder ingediende motie over doorzettingsmacht in de aanpak van wachttijden - Motie Kerstens cs;
  • verzoek aan de regering om de aanpak van de wachtlijsten te bevorderen door ook voor de ggz te komen tot een wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling - motie Van den Berg en Regterschot;
  • vraag hoe verder wordt gegaan met de geslaagde experimenten in de aanpak van verward gedrag en hoe deze landelijk uitgerold gaan worden - Motie Regterschot en Van den Berg;
  • vraag om continuïteit van hulpverlening door 113 Zelfmoordpreventie - Motie Dik-Faber cs;
  • vraag om het nieuwe zorgprestatiemodel waarbij de bekostiging uitgaat van de zorgbehoefte, nog niet in te voeren zolang de zorgvraagtypering nog niet is vastgesteld - Motie Van den Berg cs:
  • vraagt om voldoende huisvesting en passende begeleiding bij doorcentralisatie beschermd wonen dmv prestatieafspraken tussen woningcorporaties en zorgaanbieders - Motie Dik-Faber en motie Kerstens
  • verzoek om in meer relevante (beroeps)opleidingen aandacht besteden aan suïcidepreventie, en de ministeries van SZW en OCW te betrekken bij deze thematiek – motie Renkema en Wörsdörfer

Aandacht voor werk, inkomen en wonen in begrotingsdebat SZW

Ook de input van MIND voor het begrotingsdebat van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd opgepakt, met name over aansluiting van mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt. Na de kamergesprekken op 17 en 19 november volgden moties over onder andere aandacht voor mentale gezondheid bij het thuiswerken, de gevolgen voor jongeren met mentale gezondheid en achterstand op arbeidsmarkt en uitzonderingen voor zzp’ers bij verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Tevens werden moties ingediend over de toegang van ex ggz – cliënten tot woningen en het voorkomen van dakloosheid ten gevolge van de kostendelersnorm. De kamer verzoekt tevens om de gevolgen van een verhoging van het minimumloon voor uitkeringen in beeld te brengen.

Teleurstellend Wetgevingsoverleg jeugd

Op 23 november debatteerde de Tweede Kamer over jeugdhulp. MIND vroeg in haar kamerbrief aandacht voor inzicht in de wachttijden, het wetsvoorstel herziening jeugdwet en wat er gaat gebeuren met de kinderen, jongeren en ouders die nu hulp nodig hebben. 

Het debat ging vooral over het stelsel, financiën en verantwoordelijkheden, maar vooral veel over de toekomst. Dit baart ons zorgen. Er komt een woelige tijd aan met de verkiezingen in het verschiet, campagne voeren in de maanden voorafgaand en de tijd daarna. Wie gaat er verantwoordelijkheid nemen in de tussentijd?
MIND is blij met de toezeggingen over de verdere ontwikkeling van de landelijke expertisenetwerken en de geopperde verbinding door een POH-ggz Jeugd vaker toe te voegen aan de keten. De ingediende moties vragen om de specialistische jeugdzorg onder regie van het Rijk meer regionaal te organiseren, om gemeenteraadsleden meer kennis en kunde bij te brengen over de jeugdzorg en om steunpunten voor ouders en kinderen in te richten. De stemming hierover zal nog plaatsvinden.
 

Meer nieuws