Verscherpte maatregelen tegen wachtlijsten ggz

1879453_S

Op 1 juli heeft staatssecretaris Blokhuis de evaluatie van de aanpak wachttijden in de ggz naar de kamer gestuurd met daarbij plannen voor verscherpte maatregelen om de wachttijden aan te pakken. Dit plan komt van de Stuurgroep Wachttijden waar MIND samen met de Nederlandse GGZ, Meerggz en Zorgverzekeraars Nederland aan deelneemt.

Versnellers in probleemregio’s

Belangrijk onderdeel van de aanpak zijn de versnellers in de acht probleemregio’s waar de wachttijden het hoogst zijn. Die versnellers krijgen bestuurlijk mandaat om de impasse in de regio te doorbreken. Bovendien zullen de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht op deze regio’s houden. Nieuw in de aanpak is dat instellingen die de treeknorm voor wachttijden overschrijden een aanmeldpauze krijgen. Deze maatregel prikkelt om de problemen versneld op te lossen. Cliënten krijgen vervolgens de keuze tussen een andere aanbieder met minder wachttijd of de betreffende aanbieder met lange wachttijd.

Bredere kijk op oplossingen

MIND is verder verheugd dat de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgenodigd worden om aan de stuurgroep deel te nemen. MIND is van mening dat oplossingen breder gezocht kunnen en moeten worden dan de ggz alleen. Juiste doorverwijzing en ondersteuning vanuit het sociaal domein helpen om problemen snel en adequaat op te pakken en verergering van psychische problemen te voorkomen. En goede hulp uit het sociale domein is belangrijk om een behandeling tijdig af te kunnen sluiten en het leven weer goed op te kunnen pakken.

Actiepunten waar MIND veel waarde aan hecht zijn de regionale doorzettingsmacht en de aandacht voor specifieke cliëntengroepen. De regionale doorzettingsmacht moet hulp bieden in individuele gevallen waar mensen tussen wal en schip vallen. Voor specifieke cliëntgroepen zullen professionals en ervaringsdeskundigen samenwerken aan een integrale en herstelgerichte aanpak. De vraag of er sprake is van voldoende en passend aanbod voor bijvoorbeeld trauma en aandachts- en gedragsstoornissen zal daarbij aan de orde komen.

Wachttijden al langere tijd probleem

Al sinds vele jaren vormen de wachtlijsten in de ggz een groot probleem. De instroom is groter dan de door- en uitstroom en mensen worden vaak doorverwezen. Uit rapportages eind 2019 bleken de wachttijden in sommige regio’s en bij sommige instellingen nog steeds de afgesproken Treeknorm van maximaal 14 weken ver te overschrijden. Voor sommige behandelingen gelden zelfs wachttijden van een half jaar of langer. MIND heeft toen hard aan de bel getrokken en Lijm de Zorg startte haar actie. Vervolgens beloofde de staatssecretaris de Tweede Kamer met een aanpak te komen. Het plan dat volgde, was alleen gericht op mensen met hoogcomplexe zorgvragen, naar schatting 300 mensen. De Algemene Rekenkamer berichtte eind juni dat een veel grotere groep van 11.000 mensen met een zware zorgvraag te lang moet wachten en niet goed geholpen wordt. Een conclusie die MIND deelt: de noodzaak om de opgestelde actiepunten van de stuurgroep op korte termijn uit te voeren is dan ook groot.

Meer nieuws