Jeugd

Kinderen van ouders met psychische klachten kunnen wel wat extra steun gebruiken.

Jeugdwet

Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht en zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, inclusief de gesloten jeugdzorg onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, jeugd-GGZ die onder de zorgverzekeringswet (ZVW) valt, zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ, jeugdbescherming en jeugdreclassering van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Visie op jeugd

MIND zet zich in voor kinderen en jongeren die te maken hebben met psychische problemen en hun ouders en geeft hen een stem richting de politiek en beleidsmakers. Wij vinden dat kinderen, jongeren en ouders altijd een beroep moeten kunnen doen op tijdige en passende hulp en ondersteuning. Daar maken we ons hard voor. Bij jeugdigen is het extra van belang dat continuïteit van zorg is geborgd, zeker ook als je 18 wordt. Daarnaast moeten jongeren zelf én hun ouders vanzelfsprekend worden betrokken bij alle facetten van en op alle momenten in het zorgproces. 

Hervormingsagenda Jeugd

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Meer nieuws en informatie is te lezen op de website over Hervormingsagenda Jeugd.

Met het vaststellen van de Hervormingsagenda Jeugd op 19 juni 2023 gaan er hervormingen plaatsvinden op het jeugdzorgbeleid en de Jeugdwet. MIND ziet erop toe dat het perspectief van jeugdigen en gezinnen volwaardig wordt meegenomen in de uitwerking van het jeugdzorgbeleid. Maatregelen moeten leiden tot zichtbare verbeteringen in de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders/naasten. 

Denk bijvoorbeeld aan toegang tot (specialistische) hulp, een goede overgang van 18-/18+ waarvoor o.a. een betere aansluiting met volwassenenzorg nodig is, een betere samenwerking tussen verschillende domeinen als onderwijs en bestaanszekerheid en het inzicht krijgen in én terugdringen van wachttijden in de jeugdzorg. Dit doen we op landelijk, regionaal en lokaal niveau. MIND Landelijk Platform is daarmee het platform voor belangenbehartiging en beïnvloeding van al het beleid dat een impact heeft of kan hebben op het leven van kinderen, jongeren en gezinnen.

Deelname MIND aan Hervormingsagenda Jeugd
MIND is vertegenwoordigd op verschillende niveaus:

  • Werkgroep Reikwijdte
  • Werkgroep Toegang (incl. verbinding aanpalende domeinen)
  • Werkgroep Regionalisering (robuuste regio’s)
  • Werkgroep Leefwereldtoets
  • Coördinatorenoverleg
  • Stuurgroep
  • Bestuurlijk overleg

MIND expertcommissie Jeugd

Meer informatie

Download Landelijke Toolkit Jeugdparticipatie: handvatten en voorbeelden voor hoe je als gemeente de participatie van jongeren en ouders kunt vormgeven (samengesteld door cliëntenorganisaties, waaronder MIND). 

Thema Rechten 
Thema Wachtlijsten

Contact

Wil je meer weten over wat MIND Landelijk Platform doet voor kinderen, jongeren en ouders? Neem dan contact op met beleidsadviseur Jeugd Judith van Haare.

Meer thema's