Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld

230619HervormingsagendaJeugd195

De Hervormingsagenda Jeugd is maandagavond 19 juni definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben de afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg in de afgelopen weken voorgelegd aan hun achterban. Dat proces heeft geleid tot instemming van alle achterbannen. De definitieve vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd betekent dat alle partijen nu in volle vaart aan de slag gaan met de grootste hervorming van de jeugdzorg sinds 2015.MIND, Ieder(In) en de NJR vormden de ‘hoek cliënten/naasten’ ofwel kinderen, jongeren en gezinnen in de ‘vijfhoek’ die betrokken was bij het opstellen van de Hervormingsagenda Jeugd (HAJ). De andere ‘hoeken’ werden gevormd door VNG, Rijk (VWS), aanbieders en professionals. 

Snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen

MIND onderschrijft de inhoudelijke ambities en doelen van de HAJ en we zijn blij dat de hervormingsafspraken vastgesteld zijn. Adjunct-directeur Simone Melis tekende namens MIND het akkoord. 

MIND heeft de ambitie om, samen met de andere betrokken partijen, het boemerangbeleid van de afgelopen 50 jaar te doorbreken. Onze kinderen en hun gezinnen verdienen dat.

Simone Melis

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Er zal minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Ook zullen wijkteams worden versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen.

Ontwikkelingen die wat ons betreft een negatieve impact hebben op de realisatie van deze doelen en ambities, zoals verdere bezuinigingen, het normeren van de behandelduur of het invoeren van een eigen bijdrage, kunnen niet rekenen op onze steun.

Simone Melis

Aan de slag

De betrokken partijen gaan praktisch aan de slag met de uitvoering van alle afspraken in wisselende samenstellingen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk elkaar regelmatig treffen in stuurgroepen en bestuurlijke overleggen om gezamenlijk de voortgang te volgen, bespreken en waar nodig aan te jagen. MIND zal vanuit haar rol en taak als collectieve stem van jeugdigen, gezinnen en ouders meewerken aan de uitvoering. En we zullen vanuit onze specifieke verantwoordelijkheid de uitvoering en naleving van de afspraken nauwgezet en constructief-kritisch volgen. Dit doen we in samenspraak met onze achterban van vertegenwoordigende organisaties van jeugd en ouders. 

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.

Betrokken organisaties

Cliëntenorganisaties: MIND en Ieder(in)

Professionals - Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Aanbieders - BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en VGN

Nationale Jeugdraad (NJR)

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Gemeenten: Vereniging Nederlandse Gemeenten

230619HervormingsagendaJeugd044
Meer nieuws