Rechten

Vrouw benen gezicht niet zichtbaar Pexels

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Als je voor je psychische problemen in behandeling bent in de ggz, dan heb je verschillende rechten. Bij de meeste ggz-instellingen kun je met vragen en klachten over deze rechten terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Een pvp is niet in dienst van de instelling en is daardoor onafhankelijk. Een pvp neemt je vraag of klacht altijd serieus en staat aan jouw kant.

Klachten

Een pvp kan je meer vertellen over je rechten en je adviseren hoe je een klacht kenbaar kunt maken. Hij of zij kan ook samen met jou een gesprek aangaan met je hulpverlener over je klacht of ondersteunen bij bijvoorbeeld het schrijven van een brief. 

Klachtenprocedure

In de klachtenprocedure van je hulpverlener of instelling zie je welke stappen je kunt zetten als je een klacht hebt over de hulpverlening. De klachtenfunctionaris van de instelling kan je uitleg geven over de klachtenprocedure. De pvp kan je ook daarover uitleg geven.  Je kunt soms terecht bij de klachtencommissie van de zorginstelling, maar soms ook bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Ook hierbij kan een pvp je ondersteunen.

Je hebt altijd recht op de (gratis) ondersteuning van een pvp, ook wanneer je gedwongen bent opgenomen en te maken krijgt met dwang.  Op de afdeling hangen posters en liggen folders met de contactgegevens van de pvp. Wanneer je niet bent opgenomen maar een behandeling krijgt vanuit huis, kun je een beroep doen op de telefonische helpdesk van de Stichting PVP via 0900-4448888 of per mail: helpdesk@pvp.nl.

Familievertrouwenspersoon (FVP)

Als naaste of familielid van een cliënt kun je bij veel ggz-instellingen met je vragen en klachten terecht bij de familievertrouwenspersoon voor informatie en advies. Deze vind je via de instelling of via de website van de Landelijke stichting familievertrouwenspersonen. Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vind je bij het thema Familie.

Privacy

Er zijn verschillende wetten en afspraken ter bescherming van je privacy. Hulpverleners hebben een beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij met niemand anders mogen praten over wat zij met jou hebben besproken – tenzij er sprake is van acuut gevaar. Daarnaast is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat wat bedrijven en organisaties wel en niet mogen doen met je persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder die moet controleren of zij zich inderdaad aan deze wet houden.  

Dossier

Wanneer je in behandeling bent, schrijft de zorgverlener dingen in je patiëntendossier. Je hebt recht om te weten wat men over je schrijft. Dus je mag je dossier inzien en je hebt ook recht op een kopie van je dossier. Wanneer er feitelijke fouten (bijvoorbeeld een verkeerde geboortedatum) in staan, dan heb je recht op correctie van deze gegevens. Je hebt ook recht op aanvulling van de gegevens in je dossier. Als je bijvoorbeeld dingen aan je dossier wilt toevoegen, dan moet dat kunnen. Een pvp kan hierbij ondersteunen.

Privacyregeling

Je hulpverlener geeft gegevens door aan je zorgverzekeraar om gemaakte kosten te declareren. Dat kan een 'prestatiebeschrijving' zijn of een DBC (diagnose behandel combinatie). Als je niet wilt dat je hulpverlener deze informatie doorgeeft, kun je hiertegen bezwaar maken. In dat geval kun je je hulpverlener vragen om samen een privacyverklaring op te stellen.

Algemene voorwaarden ggz

Nieuwe versie algemene voorwaarden ggz 2022

Er is een nieuwe versie van de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de leveringsvoorwaarden zijn rechten en plichten vastgelegd van cliënten en zorginstellingen vanaf het moment dat iemand in zorg komt bij de ggz. Het gaat onder meer over het opstellen van een zorgplan, het waarborgen van privacy en het recht op een second opinion. De leveringsvoorwaarden gaan eveneens over verblijfszorg, dus er zijn ook bepalingen over huisregels, verlof en dergelijke. Het zijn tweezijdige leveringsvoorwaarden. Dit betekent dat ook vastgelegd is wat goed 'cliëntschap' inhoudt. Een cliënt moet zich houden aan de huisregels van de instelling, meewerken aan maatregelen voor brandveiligheid, enzovoort.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige algemene leveringsvoorwaarden die in 2012 zijn vastgesteld, zijn minimaal.

Lees hier de algemene voorwaarden ggz 

Wachtlijsten

Je hebt het recht om binnen een bepaalde tijd geholpen te worden. Dit is vastgelegd in de ‘Treeknormen’. Volgens deze normen moet je als ggz-cliënt na maximaal 4 weken een intake krijgen en na maximaal 6 weken een eerste behandelgesprek. Als je te horen krijgt dat je langer moet wachten, dan kun je hierover contact opnemen met je zorgverzekeraar. Die moet er namelijk voor zorgen dat jij als verzekerde tijdig de behandeling krijgt waar je recht op hebt. 

Privacy en digitalisering in de ggz

In de ggz is steeds meer sprake van dataverzameling en data-deling voor bijvoorbeeld onderzoek. Ook digitalisering van behandelingen is sterk in opkomst (eHealth). Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee als het gaat om het recht op privacy van mensen die geestelijke gezondheidszorg krijgen. Je vindt meer over dit onderwerp in ons dossier ‘Digitalisering in de zorg’

Meer weten?

Heb je meer vragen over je rechten, dan kun je contact opnemen met de helpdesk PVP: 0900-4448888 / helpdesk@pvp.nl. of kijk voor meer informatie op de website www.pvp.nl.

Meer thema's