Droom en Daad | MJA beschermd wonen & maatschappelijke opvang

pexels-photo-374592

Project Droom en Daad

Het doel van het project Droom en Daad is dat cliënten en naasten in hun eigen regio mede vorm geven aan de thema’s binnen de MJA BW & MO (‘Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang’). Hiertoe worden regionale belangenbehartigers in de regio toegerust zowel op inhoud als vorm. Verder worden signalen uitgewisseld van regio naar regio en naar landelijk en terug (bundelen en terugkoppelen). In dit project verzamelen we goede voorbeelden en analyseren we werkzame elementen. In dit project verzamelen we tevens versterkingswensen van lokale en regionale cliënt- en familievertegenwoordigers. Daarmee leggen we een basis voor een plan van aanpak versterking belangenbehartiging en beleidsparticipatie gedurende de verdere looptijd van de Meerjarenagenda BW en MO (2019 – 2021).
 
Het (hoofd)project bestaat uit twee (sub)projecten die nauw samenhangen.
Verwachte resultaten van het project Droom en Daad:
 
1: Een overzicht van good en best practices van lokale en regionale beleidsparticipatie en belangenbehartiging op de acht onderwerpen van de MJA BW en MO door regionale cliënt- en familievertegenwoordigers. Het zal niet uitputtend zijn en kan later worden aangevuld.
Een analyse van werkzame elementen in beleidsparticipatie en belangenbehartiging.
Inbreng van en afstemming met gemeenten en andere stakeholders over de voorbeelden en werkzame elementen.

2: Een overzicht van wensen uit de regio voor versterking van beleidsparticipatie en belangenbehartiging op de acht onderwerpen van de MJA BW en MO.
Een plan hoe dit kan worden opgepakt in de verdere looptijd van de Meerjarenagenda, dat afgestemd is met gemeenten.

De looptijd van het project is oktober 2018 tot en met februari 2019 en wordt uitgevoerd door Stichting Werkplaats COMO (Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang) en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

De 8 onderwerpen van Meerjarenagenda:
1.       Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokken omgeving
2.       Lokale, regionale en landelijke samenwerking
3.       Wonen
4.       Vroegsignalering en schulden
5.       Participatie, werk en inkomen
6.       Toegang
7.       Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning
8.       Continuïteit van zorg en ondersteuning

 
Meer informatie over de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
Meer informatie over Stichting Werkplaats COMO
Zie ook het nieuwsbericht: https://mindplatform.nl/nieuws/meerjarenagenda-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang-vastgesteld
 
Contact:
Jetske de Jong (Jetske.dejong@wijzijnmind.nl) en Jenny de Jeu (Jenny.dejeu@wijzijnmind.nl)

Afbeelding 2 MJA BW MO
Meer projecten