Ervaringskennis: stappen tot nu toe

Medio 2016 heeft MIND de expertcommissie Ervaringskennis opgericht, zij dient als klankbordgroep voor MIND en bestaat uit verschillende leden van de vereniging, een beleidsadviseur en een extern ervaringsexpert. In het nieuwe beleidsplan van MND 2020-2025, dat in de zomer van 2020 is verschenen, speelt ervaringskennis een belangrijke rol.
Voor hulp bij professionaliteit in het sociaal domein, om de herstelacademies en zelfregienetwerken en hun regionale positie te verstevigen heeft MIND de vernieuwde brochure Bouwstenen voor participatie en herstel gemaakt. Hierin staat het belang en de inzet van ervaringsdeskundigheid nadrukkelijk genoemd.

In september 2020 is de Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid gelanceerd. Het project is een samenwerking van Stichting Werkplaats COMO, Valente en MIND. Een kernteam van ervaringsdeskundige specialisten geeft gevraagd en ongevraagd advies over het toerusten en borgen van het perspectief van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten met betrekking tot alle thema’s van de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (MJA BWMO).
Meer informatie: www.ervaringsinzet.nu

Ook heeft MIND, i.s.m. Ypsilon en Phrenos in juni 2020 meegewerkt aan een nieuwe versie van de visie op familie-ervaringsdeskundigheid.

Download hier het Visiedocument Familie-ervaringsdeskundigheid

Movisie heeft onderzoek gedaan hoe het ervaringswerk in het sociaal domein er momenteel voor staat (2020). Het onderzoek geeft inzicht in wat ervaringswerkers in het sociaal domein doen en onder welke omstandigheden en voorwaarden zij dat doen.

Kwaliteitssysteem

In april 2020 heeft het Ministerie van VWS opdracht gegeven aan het URC consortium, (User Research Centre) om een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen te ontwikkelen. Het project wordt geleid door de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd). Leden en afgevaardigden van MIND nemen deel aan diverse werkgroepen. Hierin zijn veel ervaringsdeskundigen uit de ggz en het sociaal domein vertegenwoordigd. In die vertegenwoordiging is gelet op een diversiteit aan achtergronden, rollen en personen met verschillende soorten opleidingen of cursussen voor de inzet van ervaringskennis in de praktijk. 

Projecten in opdracht van VWS

Mede naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord GGZ heeft Paul Blokhuis namens VWS het User Research Centre (URC) gevraagd met een projectvoorstel te komen voor de verbetering van de inzet van ervaringsdeskundigen in de ggz. Na toekenning van de subsidie door ZonMw is het URC samen met de consortiumpartners (de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), Trimbos-Instituut, Kenniscentrum Phrenos en daarbij aangesloten hogeschool Windesheim, per 1 april gestart om de komende twee jaar samen met diverse betrokkenen en partijen actief bezig te houden met dit ontwikkelproject.  

Dit ontwikkelproject, bestaat uit 4 deelprojecten waar afgevaardigden van MIND aan deelnemen. Te weten:
1  'inventarisatie inzet ervaringsdeskundigheid' (projectleider VvEd)
2  'kwaliteitsstandaard ervaringsdeskundigheid' (projectleider: Trimbos-instituut)
3  'stroomlijnen opleidingen' (projectleider: Kenniscentrum Phrenos)
4  'professioneel statuut' (projectleider: VvEd)

Op de hoogte blijven?

Deze pagina wordt continu aangevuld met nieuwe ontwikkelingen. Met vragen kun je terecht bij beleidsadviseur Daniëlle Budel: danielle.budel@wijzijnmind.nl

Website VvEd: https://vved.org