Steunbetuiging MIND aan aanbieders Langdurige GGZ bij hun kort geding tegen CZ

Twee voeten met 5 pijlen die naar verschillende kanten wijzen(1)

MIND is onaangenaam verrast over het nieuwe Wlz-zorginkoopbeleid 2024-2027 van zorgverzekeraar CZ. In haar inkoopbeleid heeft het zorgkantoor van CZ opgenomen dat er verplicht een overstap moet worden gemaakt van een modulaire naar een integrale bekostiging van langdurige ggz-zorg. Bij integrale bekostiging bepaalt de hoofdzorgverlener, zoals de wooninstelling, welke zorg er worden ingekocht. Bij modulaire bekostiging kan de cliënt bijvoorbeeld zelf bepalen welke huisarts die kiest. Het totaal aan behandeling, begeleiding en ondersteuning moet vanaf 2024 bekostigd worden vanuit de Wlz, waarbij de hoofdzorgverlener met onderaannemers contracten moet afsluiten.

Kort geding door zeven zorgaanbieders

De betrokken zorgaanbieders Emergis, GGZ Westelijk Noord Brabant, GGZ Breburg, de Parnassia Groep, GGZ Oost Brabant, GGZ Eindhoven en GGZ Mondriaan hebben tevergeefs pogingen gedaan om het gesprek hierover te voeren met CZ en het zorgkantoor. De zeven zorgaanbieders verzetten zich tegen het nieuwe inkoopbeleid, omdat zij veel administratief werk verwachten en die tijd niet aan cliënten kunnen besteden. Ook wijzen zij erop dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor cliënten, die daarmee een stuk regie over hun leven dreigen kwijt te raken. De partijen zien zich nu genoodzaakt om zich bij de rechtbank te verzetten tegen het integrale inkoopbeleid. Zij hebben een kort geding aangespannen, dat dient bij de rechtbank Den Haag op 20 juli 2023 om 10 uur.

MIND betuigt steun

MIND betuigt steun voor dit kort geding. We komen hiermee op voor de cliënten met Wlz-indicatie die zorg van (één van de) zeven zorgaanbieders ontvangen. Wij maken ons zorgen om de keuzevrijheid en de mate van eigen regie die cliënten met dit inkoopbeleid kwijt kunnen raken. Het nieuwe inkoopbeleid van CZ gaat geheel in tegen de wens van cliënten, hun naasten en professionals, om mensen met ernstige psychische aandoeningen actief te laten deelnemen in de samenleving.

MIND is niet tegen integrale bekostiging, mits in goed overleg tussen cliënt en zorgverlener besloten wordt. Maar het mag niet zo zijn dat er geen andere keuze is voor een zorgverlener en daarmee ook niet voor de cliënt. MIND benadrukt met deze steunbetuiging dat dit inkoopbeleid van CZ niet in het belang is van de cliënten om wie het gaat. 

Wij wachten het kort geding met spanning en belangstelling af.

Meer nieuws