Beleidsinfopunt corona succesvol van start

teams

Eind maart is er via de toepassing Teams een beleidsinfopunt gemaakt om op een snelle manier knelpunten te signaleren die spelen bij onze achterban en naasten tijdens de coronacrisis. Tevens is dit infopunt bedoeld om informatie te delen of om een reactie te vragen op een voorstel. De deelnemers komen uit de Regiokamer van MIND, Familie-en Cliëntenraden, Expertcommissies en uit de verschillende interne afdelingen van MIND.

Tweemaal per week wordt een samenvatting met ‘highlights’ van deze knelpunten en de overleggen met VWS gemaakt. De contactpersonen kunnen dit weer met hun eigen team, expertcommissie of achterban delen. Zo blijft iedereen op de hoogte. Enkele highlights:

  • De ggz heeft een eigen specifieke richtlijn 'GGZ en COVID-19' gekregen om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen alle partijen uit de overleggen met VWS. Waar nodig wordt de richtlijn aangevuld voor Beschermd Wonen. De richtlijn is goedgekeurd door het RIVM en kan op basis van de actualiteit worden aangepast. Het versiebeheer berust bij AKWA. De richtlijn is te vinden op: www.ggzstandaarden.nl. Deze richtlijn GGZ voor Corona wordt inmiddels ook aangepast wat betreft bezoekersregeling, vervroegd ontslag en omgaan met informeren voor naasten, dit door het meedenken en signalen van de contactpersonen.
  • De opvang van dak- en thuisloze mensen heeft ook een richtlijn voor corona. Dit was een actie uit het overleg intramuraal en MO/BW van 26-03. Dit zijn richtlijnen betreffende nachtopvang, inloopfunctie overdag, hoe om te gaan met gezondheidsklachten en bescherming/veiligheid personeel. Het document is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/03/27/richtlijn-opvang-van-dak--en-thuisloze-mensen
  • Uit het overleg Zorg voor de Jeugd komt de wens om extra aandacht te schenken aan kinderen in kwetsbare gezinnen: o.a. kinderen in gezinnen waar het thuis onveilig is, waar ouders beperkt of psychisch belast zijn, kinderen die thuis niet aan school kunnen werken of gezinnen met kinderen in regulier onderwijs/kinderopvang (vaak met sociaal medische indicatie) die het met ambulante begeleiding normaal gesproken net aan redden.
  • Uit het overleg intramuraal en MO/BW : Zorgelijke signalen over bepaalde medicatie en al eerder over beschermingsmiddelen: dreigend tekort en ggz staat niet vooraan in de rij.
  • Positieve signalen vanuit Kamer Familieraden: “Bij Rivierduinen worden mensen die intramuraal zijn alleen onder voorwaarden uitgeplaatst in overleg met client, de naaste en behandelaar, als ‘social distance’ en ‘hygiëne’ zijn gegarandeerd in de huisomgeving. Er wordt gelijktijdig een videoverbinding gefaciliteerd zodat contact kan worden onderhouden tussen het thuisfront (cliënt en naaste) en de instelling (24/7). Cliënten die medicatie vanuit de instelling krijgen, bijvoorbeeld het zetten van een 14-daags depot, kunnen daarvoor op de voor hen vertrouwde plekken terecht, mits ze voldoen aan de RIVM voorwaarden (niet niezen, hoesten, proesten of koorts). In dergelijke gevallen wordt de medicatie thuis toegediend door medewerkers in beschermende kleding. Voorraad PBM en tests voor personeel is krap, dat is om in de gaten te houden. Dagbesteding wordt aan kleine groepen wel gegeven mits aan de hygiëne maatregelen kan worden voldaan. Dit is geen landelijk beleid maar ze doen alles wat binnen de regels van het RIVM nog wel kan. Reinier van Arkel vaart eenzelfde koers. Maar gebrek aan creativiteit, innovatie en warme betrokkenheid kun je de ggz-instellingen absoluut niet verwijten.”

Oproep
Heb jij ook signalen die je wilt delen? Geef ze door via danielle.budel@wijzijnmind.nl 

Meer nieuws