Crisisorganisatie ggz en Corona schaalt af

Corona2

Op dinsdag 9 juni is de voorlopig laatste versie van de richtlijn ggz en Corona gepubliceerd. De aanpassingen volgen de RIVM-richtlijnen met betrekking tot het testbeleid en bevat een checklist om na te gaan of face-to-face contact tussen behandelaar en cliënt kan plaatsvinden. De crisisorganisatie schaalt af en zo eindigen ook de clusteroverleggen waar MIND aan deelnam. Wel gaat het overleg verder over het stimuleren/ opstarten van face-to-face versus digitaal behandelen en vind nog een maal het overkoepelend ggz overleg plaats. MIND blijft echter wel de vinger aan de pols houden hoe de richtlijnen worden nageleefd en via haar achterban en het GGZ-panel hoe het met cliënten gaat.

Psychische gevolgen beperken: cluster Preventie

Een van de clusteroverleggen lichten we hier graag uit: het cluster Preventie en Mentale gezondheid. Namens MIND nam Margriet Paalvast deel.
“Samen met partners uit het veld en VWS hebben we in de afgelopen een campagne gelanceerd over Mentale Gezondheid. Boodschap van de campagne luidt: het is begrijpelijk dat je je door het coronavirus somber, gespannen of angstig voelt. Je kunt verschillende dingen doen om je beter te voelen, zoals er over te praten. Het belangrijkste aandachtspunt van MIND was dat de campagne ook zou gaan over kwetsbare gezinnen en jongeren. En we hebben inbreng gegeven over de gevolgen van Corona en de maatregelen die we zichtbaar kregen door ons onderzoek onder het GGZ-panel en onze achterban."
 
"De campagne op radio en online heeft van eind april tot begin mei gelopen en de resultaten zijn heel positief: een hoge waardering, de korte video’s zijn veel bekeken en gedeeld, de overdracht van de boodschap is hoog, de radiospot wordt door 6 op de 10 personen herkend. Verder hebben we met het cluster meegedacht over de inrichting van één loket voor mentale gezondheid en Corona: het Verwijs- en Informatiecentrum mentale gezondheid en COVID-19. Hier is alle informatie te vinden en wordt naar alle hulpverleners verwezen."

Vier doelgroepen gedefinieerd

Hoewel de Corona afneemt en de maatregelen versoepelen, worden de psychische gevolgen voor sommige mensen nu pas merkbaar. Margriet licht toe: “Het cluster heeft vier doelgroepen gedefinieerd met specifieke aandacht en extra maatregelen om psychische problemen te signaleren, bespreekbaar te maken en te behandelen:

  1. patiënten die een coronabesmetting doormaakten; aandacht voor psychische gevolgen zijn opgenomen in richtlijn.
  2. zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers; ondersteuning is gefaciliteerd, richtlijn mantelzorgondersteuning opgesteld en hulplijn langer open gesteld.
  3. patiënten met een al bestaande psychische kwetsbaarheid; door te monitoren, de zorgvraag en verwijzingen te stimuleren en de reguliere zorg te bevorderen.
  4. de algemene bevolking; door hulplijnen beschikbaar te stellen, onderzoek te doen en handvatten en tips te delen om de mentale gezondheid te ondersteunen.”

Per doelgroep zijn verschillende acties ingezet, deze staan vermeld in de recente kamerbrief.

Meer nieuws