Nieuwe coronamaatregelen: zorg gaat door maar jeugd valt stil

jongens - voorzijde factsheet veilig wonen

Gisteren, maandag 14 december, zijn opnieuw strengere coronamaatregelen afgekondigd. We zitten weer in lockdown. De afspraken zoals in de richtlijn ggz en corona staan opgenomen blijven gelden. In de maatregelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het continueren van de zorg en sociaal contact voor kwetsbare mensen. MIND maakt zich echter grote zorgen om kinderen, jeugdigen en hun ouders. Het stilvallen van het onderwijs en vrijetijdsbesteding leidt tot minder zicht op hen en verhoogt de kans op mentale problemen. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit signaleren in hun bericht: “Het stilvallen/verminderen van onderwijs, vrijetijdsbesteding en dagopvang leidt tot minder zicht op kinderen en jeugdigen in kwetsbare situaties en leerachterstand, eenzaamheid, verveling, angst, verslaving en mentale problemen.”

Jongeren hadden de afgelopen maanden al meer last van sombere gevoelens door het virus en de maatregelen; 75% gaf al aan last te hebben van psychische klachten [onderzoek eenvandaag]. Niet voor niets riepen we in september al op om specifiek coronabeleid voor jeugd te maken. Helaas is hier in de maatregelen van 14 december geen gehoor aan gegeven. MIND roept ook nu weer op om zoveel mogelijk maatwerk toe te passen voor scholieren, extra activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren en bekendheid te geven waar zij met problemen en gevoelens van stress terecht kunnen. Dit alles om de mentale gezondheid en de gezonde ontwikkeling van deze groep te waarborgen.  

Lees hieronder verder over de ingestelde maatregelen die gelden voor de geestelijke gezondheidszorg en uitzonderingen voor kwetsbare groepen.

Gemaakte uitzonderingen in welzijn en zorg

In de genomen maatregelen wordt een uitzondering gemaakt voor buurt-, wijkcentra en bibliotheken; zij blijven open voor activiteiten voor kwetsbaren. De uitoefening van contactberoepen wordt verboden, uitgezonderd zijn de (para-)medische contactberoepen, audiciens, opticiens en dierenartsen. Dit zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet, Wet Forensische Zorg, de Wet Publieke Gezondheid en/of (para)medische contactberoepen die onder de reikwijdte van de wet BIG vallen of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening. Een volledige lijst van uitgezonderde (para)medische staat gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.

De continuïteit van zorg voor kwetsbare mensen, juist ook met de aanvullende maatregelen voor de komende maand, is van cruciaal belang. Daarnaast is ook bezoek en nabijheid van dierbaren en anderen voor kwetsbare mensen in deze (kerst)periode belangrijk. Dat betekent voor kwetsbare mensen in de langdurige zorg en ondersteuning het volgende.
 

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning gaan door, zoals de medische zorg thuis (verzorging en verpleging), de dagbesteding (inclusief het serveren van eten en drinken), het vervoer hiernaar toe, de huishoudelijke hulp en begeleiding onder de Wmo2015 en hulp en zorg onder de Jeugdwet (intramuraal en ambulant), waaronder (ook uit Wlz bekostigde) hulp vanuit kinderdagcentra en het zorgvervoer hiernaar toe. Waar dagbesteding of jongerenwerk in buurthuizen of zalen van bibliotheken plaatsvindt, kan dit ook doorgang vinden. Ook de ambulante zorg en dagbehandeling van cliënten in de ggz vindt doorgang. De contactberoepen in instellingen zijn verboden (kapper, nagelstudio’s), met uitzondering van (para)medische contactberoepen.

Bezoek aan een instelling

Bezoek aan intramurale instellingen kan doorgang vinden - verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg of ggz- en jeugdinstellingen laten bezoek zoveel als mogelijk en verantwoord is doorgaan, afhankelijk van de lokale situatie. De nieuwe maatregelen betekenen wel dat een bewoner maximaal 2 bezoekers per dag mag ontvangen, voor zover de instelling bezoek niet verder heeft beperkt in verband met bijvoorbeeld een uitbraak van COVID-19. Uiteraard gelden verder in de instellingen de regels die de instellingen zelf genomen hebben om besmetting te voorkomen, mede op basis van de besmettingsgraad in de regio. De mogelijkheden die zorginstellingen hebben om af te wijken van de bepaling rondom bezoek en groepsgrootte in het geval van palliatieve patiënten, blijven ongewijzigd. Bezoek aan kinderen in gezinsgerichte voorzieningen zoals in pleeggezinnen of gezinshuizen kan ook doorgang vinden. De nieuwe maatregelen betekenen wel dat het kind maximaal 2 bezoekers per dag mag ontvangen, voor zover het pleeggezin of gezinshuis niet te maken heeft met een COVID-besmetting.

Bezoek thuis

Bezoek thuis aan kwetsbare personen wordt net als in het algemeen geldt nu beperkt tot maximaal 2 personen naast de personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn (excl. kinderen tot 13 jaar) en maximaal één groep per dag. Voor 24-26 december geldt ook voor kwetsbare mensen: dringend advies om maximaal 3 personen te ontvangen, naast de personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn (excl. kinderen tot 13 jaar) en maximaal één groep per dag.

Opvang dak- en thuislozen

Gemeenten openen wederom de nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen (rechthebbenden én niet-rechthebbenden). Ook moeten voldoende plekken voor (niet) rechthebbenden beschikbaar zijn waar zij overdag naar binnen kunnen voor een maaltijd, om warm te worden en voor sanitaire behoeften. Aangezien even tijd nodig is dit te regelen, gaat dit 16 december in.

Lees alle maatregelen in de brief van de Minister aan de Tweede kamer.

Meer nieuws