Herstel Dichtbij - criteria voor deelname

Waar moeten deelnemers aan het programma Herstel Dichtbij aan voldoen?

(inschrijving is mogelijk vanaf eind augustus 2021 via deze link: https://www.oranjefonds.nl/dit-doen-wij/programmas/herstel-dichtbij-samen-voor-mentale-gezondheid)

Het doel van het programma 'Herstel dichtbij – samen voor mentale gezondheid' is over drie jaar een concrete bijdrage te hebben geleverd aan het versterken en uitbreiden van zelfregie- en herstelinitiatieven, zodat deze voor iedereen dicht bij huis beschikbaar zijn en deze initiatieven kunnen rekenen op duurzame financiering. Het programma versterkt en verbindt sociale (herstel-) initiatieven die ervoor zorgen dat mensen met psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten een sociaal netwerk hebben om op terug te vallen, dat zij mee kunnen doen in de buurt en er niet alleen voor staan. Daarnaast is een lerende community van programmadeelnemers gevormd. De in het programma opgedane kennis en ervaring worden beschikbaar gesteld aan het veld. Een breed scala aan welzijnsorganisaties heeft een impuls gekregen om het aanbod aan laagdrempelige activiteiten voor psychische kwetsbare mensen te vergroten.
 
Module 1
Versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van bestaande initiatieven   

 
Deze module is gericht op bestaande zelfregie- en herstelinitiatieven die zich in de praktijk reeds hebben bewezen. Tijdens het programma werken deze initiatieven aan een of meerdere zelfgekozen ontwikkelvraagstukken. Een overkoepelend vraagstuk is de gezamenlijke zoektocht naar een duurzaam financieringsmodel. Tijdens de uitvoering van het programma worden deze vraagstukken vertaald naar experimenten die de deelnemers in eigen praktijk gaan uitvoeren. Naast de onderlinge uitwisseling tussen de deelnemers bestaat deze module uit inhoudelijke sessies die gerelateerd zijn aan de gekozen onderwerpen en de ondersteuningsbehoeften van deelnemers. Gezien het feit dat de beoogde deelnemers al beschikken over relevante praktijkervaring, worden ze als coach gekoppeld aan startende initiatieven uit module 2. Aan module 1 kunnen medewerkers van maximaal vijftien initiatieven deelnemen. Het gaat om oprichters (pioniers) en/of mensen in een coördinerende functie. Elk initiatief ontvangt drie jaar lang een financiële bijdrage voor de deelname aan de activiteiten en het uitvoeren van de experimenten in de eigen praktijk. In totaal gaat het om een bedrag van maximaal € 120.000,-. Met het oog op de continuïteit is het essentieel dat vanuit elk initiatief twee mensen deelnemen aan het programma. 
 
De organisatie:

 • Richt zich specifiek op de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten in het sociaal domein - Wordt gedragen door ervaringskennis, zelfregie en herstel 
 • Heeft een (eigen) plek met een inloop en organiseert wekelijks diverse laagdrempelige activiteiten voor, met en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten en is aantoonbaar succesvol in het bereiken van de doelgroep.
 • Werkt overwegend met vrijwilligers in combinatie met de inzet van betaalde medewerkers
 • Bestaat minimaal drie jaar 
 • Is een stichting of vereniging met een onafhankelijk bestuur met minimaal drie leden en is gevestigd in Nederland (i.v.m. netwerkbijeenkomsten)
 • Beschikt over voldoende basisfinanciering om de exploitatiekosten te dekken (NB: vanuit de projectbijdrage worden namelijk exploitatiekosten niet vergoed).
 • Heeft een of meerdere helder uitgewerkte ontwikkelvraagstukken op het gebied van organisatie, inhoud en/of financiën. Door hier drie jaar aan te werken worden impact en/of bereik bij mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten vergroot. 
 • Wil hieraan de komende drie jaar met steun van het Oranje Fonds, MIND en het IPW werken en stelt hiervoor twee medewerkers voor een aantal uren beschikbaar (personeelskosten kunnen meegenomen worden in de projectbegroting). Cofinanciering en/of een eigen bijdrage (in natura) is hierbij een pre.  
 • Is bereid kennis te delen met andere programmadeelnemers, aan kennisbijeenkomsten deel te nemen en mee te werken aan onderzoek
 • Is bereid een startend initiatief voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te coachen  

 
Module 2
Uitbreiding van het aantal zelfregie- en herstelinitiatieven 

 
Deze module richt zich op lokale initiatieven met ambitie om een volwaardig zelfregiecentrum te realiseren. Deze initiatiefnemers beschikken over een concreet uitgewerkt plan of zijn recent begonnen met de uitvoering hiervan. Deelnemers aan deze module volgen een leer- en/of coachingstraject voor zelfregie- en herstelinitiatieven van het IPW, met als doel hun plannen aan te scherpen en de benodigde vaardigheden voor het runnen van een centrum aan te leren. Verder worden de deelnemers als coachee gekoppeld aan de reeds gevestigde initiatieven uit module 1. Deze module biedt plek aan maximaal vijftien initiatieven. Voor het opzetten van de lokale praktijk  en de deelname aan de programma-activiteiten wordt een driejarige financiële bijdrage beschikbaar gesteld van in totaal maximaal € 135.000,-. 
 
De organisatie:

 • Is een startend initiatief of verkeert nog in de opbouwfase, dat zich specifiek richt op de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten
 • Stelt ervaringskennis, zelfregie en herstel centraal - Is van plan een plek te creëren waar een inloop en wekelijks diverse laagdrempelige activiteiten voor, met en door mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten georganiseerd worden, of is hier reeds mee gestart
 • Werkt overwegend met vrijwilligers (al dan niet in combinatie met de inzet van betaalde medewerkers)
 • Is een stichting of vereniging (eventueel in oprichting) met een onafhankelijk bestuur met minimaal drie leden gevestigd in Nederland
 • Wil de komende drie jaar met steun van het Oranje Fonds, MIND en het IPW werken aan de opbouw van de organisatie door twee medewerkers voor een aantal uren per week hiervoor beschikbaar te stellen (personeelskosten kunnen meegenomen worden in de projectbegroting)
 • Is bereid deel te nemen aan het leer- en coachingstraject van het IPW/MIND. 
 • Is bereid kennis te delen met andere programmadeelnemers, aan kennisbijeenkomsten deel te nemen en mee te werken aan onderzoek
 • Is bereid gecoacht te worden door een ervaren coördinator van een initiatief voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of hun naasten.  


NB 1: Modules 1 en 2 van dit programma zijn niet bedoeld voor initiatieven gericht op mensen die lichamelijk ziek zijn, verstandelijke beperking hebben of eenzame ouderen, waarbij tevens psychische en emotionele aspecten een rol spelen. Denk daarbij aan inloophuizen voor kankerpatiënten en initiatieven gericht op (naasten van) mensen met dementie. Voor de financiering beschikbaar voor de impuls zijn breder geformuleerde criteria. NB 2: bij de selectie letten wij op een diversiteit aan ontwikkelvraagstukken en geven wij de voorkeur aan een brede geografische spreiding. Ook hebben organisaties die zich (willen) richten op of uitbreiden naar groepen die minder in beeld zijn in zelfregie- en herstelinitiatieven, zoals mensen met een migratieachtergrond, LHBTIQ+ personen of jongeren een pré. NB 3: Voor beide modules geldt dat er per jaar ongeveer 120 uur besteed dient te worden aan programmabijeenkomsten en andere verplichtingen die met het programma samenhangen. Deze uren kunnen meegenomen worden in de begroting.  
 
Selectieprocedure en tijdpad

 • Start werving: eind augustus
 • Sluiting inschrijving module 1: 27 september
 • Sluiting inschrijving module 2: 4 oktober
 • Voorselectie (door naar ronde 2): week 40
 • 30 selectie gesprekken module 1 in week 41 (11 oktober)
 • 30 selectiegesprekken voor module 2 in week 43 (25 oktober)
 • Medio december: bekendmaking deelnemers programma Herstel Dichtbij Gezamenlijke startbijeenkomst in januari