Twee belangrijke ggz-moties aangenomen

handen

Op dinsdag 4 juni heeft de Tweede Kamer twee belangrijke moties aangenomen die bijdragen aan het voortbestaan van zelfregie- en herstelorganisaties en aan de privacy van mensen die in behandeling zijn in de ggz. MIND dankt de indieners Westerveld en Joseph en de Kamerleden die voor de moties hebben gestemd.

Motie aangenomen voor structurele financiering zelfregie- en herstelorganisaties

De eerste aangenomen motie van Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) vraagt de regering om ervoor te zorgen dat zelfregie- en herstelorganisaties en steunpunten kunnen blijven bestaan door middel van structurele financiering. Eerder is al toegezegd dat een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten in 2025 gehaald wordt.

Precies een jaar geleden werd al een motie van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis MSc over zelfregiecentra door de Kamer aangenomen. Deze motie vraagt om een aanpak voor de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie en herstelorganisaties. Deze ambitie staat ook in het Integraal Zorgakkoord. De SPUK-regeling voor de financiering ervan is nu eindelijk openbaar. Maar die regeling dekt weer niet de personele kosten voor de zelfregiecentra. MIND is blij met de nu aangenomen motie waardoor mensen met psychische klachten straks blijvend laagdrempelig en dicht bij huis aan hun herstel kunnen werken.

Motie aangenomen om HONOS+ data te vernietigen

De tweede aangenomen motie komt van Agnes Joseph (Nieuw Sociaal Contract) met Kamerleden Westerveld en Dobbe en richt zich op zorgvuldige afweging van het belang van privacy en het belang van gegevensverzameling. Dit na de commotie die is ontstaan door de HONOS+ dataverzameling voor het Zorgprestatiemodel in de ggz. Zonder toestemming werden in 2022 en 2023 gevoelige gegevens van patiënten aan de Nederlandse Zorgautoriteit doorgegeven.

De motie verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de nu al verzamelde HoNOS+-data vernietigt en niet opnieuw overgaat tot het uitzetten van HoNOS+-vragenlijsten. Ook moet de regering ervoor zorgen dat de NZa voortaan alleen gebruik maakt van geaggregeerde data en geen data op persoonsniveau. MIND is opgelucht door dit besluit. Sinds de start van de verzameling in juli 2022 pleiten we ervoor om cliënten en naasten zeggenschap over hun gegevens te geven. MIND vindt dat mensen altijd de regie moeten behouden over hun gegevens. Behandelaren moeten dus altijd om toestemming vragen om deze te delen. In een recent rondetafelgesprek pleitte MIND om oog te hebben voor de burger waar het gaat om data en het recht op zeggenschap. En om het beroepsgeheim te beschermen. Deze motie is een belangrijke stap in de juiste richting.

Allebei de moties staan op de site van de Tweede Kamer.

Meer nieuws