Evaluatie Jeugdwet in Tweede Kamer

Donderdag 21 juni vindt de evaluatie van de Jeugdwet plaats. Een op de drie kinderen krijgt niet op tijd passende zorg. Het grootste probleem is de toegang tot de jeugd-ggz; de vraag slinkt niet, maar het aanbod wordt wel beperkter en het beschikbare budget kleiner. Er is weinig keuzevrijheid, de ruimte voor inspraak is beperkt en de wachttijden zijn (te) lang.

Wachttijden aanpakken, ook in de jeugdhulp
In juni sprak staatssecretaris Blokhuis zich wederom kritisch uit over de te lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Dit mag in Nederland niet gebeuren, was zijn reactie. MIND steunt de staatsecretaris in zijn pleidooi. Maar wij vragen ook nadrukkelijk aandacht voor het feit dat dit ook voor jeugd moet gelden. Op dit moment zijn de wachtlijsten voor kinderen en jongeren schrijnend lang, met alle gevolgen van dien. Het kan in een land als Nederland niet zo zijn dat er met twee maten wordt gemeten.

Doorzettingsmacht
Ons pleidooi van de afgelopen jaren in de politiek en met externe partijen heeft op papier tot succes geleid met een snelle en pragmatische oplossing: een doorzettingsmacht in de jeugdhulp. Een persoon met doorzettingsmacht helpt ouders en kinderen/jongeren die vastlopen met een complexe zorgvraag en wijst direct en in overleg met de ouders passende zorg toe. Is het niet in gemeente X, dan in gemeente Y.

Wijkteams
Vanuit ons perspectief zou er veel meer kennis over de jeugd-ggz binnen de wijkteams aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld door met multidisciplinaire teams te werken. Een wijkteam kan daarnaast worden versterkt door inbreng van de ouders en het kind serieus te nemen en hier ruimte voor te creëren. Op die manier kan passende en tijdige zorg eerder worden bereikt.  

Programma Zorg voor de Jeugd
Het programma Zorg voor de Jeugd dat minister De Jonge onlangs presenteerde, bevat goede intenties, maar hoe gaan deze doelen worden bereikt? Met een gedecentraliseerd stelsel en een landelijk programma in het achterhoofd, komen kritische vragen naar voren hoe deze doelen gaan worden nagestreefd en gehandhaafd:

• Wie garandeert dat deze kinderen, jongeren en ouders met complexe problematiek dat zij ongeacht in welke gemeente zij wonen niet verstoken blijven van tijdige en passende zorg?

• Wie gaat hierop toezicht houden? De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)?

• Zijn er genoeg financiële middelen om deze ambities waar te maken?

• Is er geen gevaar dat we over een halfjaar moeten constateren dat het enkel bij plannen is gebleven?

MIND zal erop toezien dat de randvoorwaarden zoals geschetst ook daadwerkelijk in het land worden vormgegeven, zodat kinderen, jongeren en ouders in Nederland kunnen rekenen op passende en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Achtergrondinformatie: https://mindplatform.nl/nieuws/actieprogramma-zorg-voor-de-jeugd

2569449_S
Meer nieuws