Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Maandag 16 april is het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelanceerd. Het programma is tot stand gekomen in overleg met de veldpartijen, waaronder MIND en omvat een inhoudelijke reactie op de eerste evaluatie van de Jeugdwet. Het programma kent verschillende actielijnen en beschrijft een aantal mooie ambities voor de brede jeugdhulp. Ambities die we kunnen onderschrijven, maar waar we ook kritisch op zullen toezien dat ze werkelijkheid (kunnen) worden.

Doelgroep jeugd-ggz duidelijk zichtbaar binnen de brede jeugdhulp
Specifieke en meer aandacht voor kinderen, jongeren en ouders die problematiek ervaren is belangrijk. Deze problematiek, die niet zomaar overgaat door enkel preventie of opvoedondersteuning, krijgt een plek in het geheel. MIND hecht er veel waarde aan dat dit in de praktijk ook daadwerkelijk zo zal gaan. Het is van groot belang dat deze grote groep kinderen, jongeren en ouders niet verdwijnt op de grote hoop en er aandacht en ruimte is voor hun vragen, problematiek en noodzakelijke hulp en begeleiding.

Toegang, wachtlijsten en doorzettingsmacht
Het is duidelijk dat er een landelijk probleem is rondom de toegang, de toeleiding naar passende zorg en de doorverwijzing. Wachtlijsten zijn het gevolg. MIND verwacht dat de gemeenten inmiddels een doorzettingsmacht hebben geïmplementeerd die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren met complexe problematiek en van het kastje naar de muur worden gestuurd, ook daadwerkelijk worden toe geleid naar passende zorg.

Wijkteams
Vanuit ons perspectief zou er veel meer kennis over de jeugd-ggz binnen de wijkteams aanwezig moeten zijn, bijvoorbeeld door met multidisciplinaire teams te werken. Een wijkteam kan daarnaast worden versterkt door inbreng van de ouders en het kind serieus te nemen en hier ruimte voor te creëren. Op die manier kan passende en tijdige zorg eerder worden bereikt.

Hoe gaan de doelen worden bereikt?
Met een gedecentraliseerd stelsel en een landelijk programma in het achterhoofd, komen kritische vragen naar voren hoe deze doelen gaan worden nagestreefd en gehandhaafd:

  • Wie garandeert dat deze kinderen, jongeren en ouders met complexe problematiek dat zij ongeacht in welke gemeente zij wonen niet verstoken blijven van tijdige en passende zorg?
  • Wie gaat hierop toezicht houden? De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)?
  • Zijn er genoeg financiële middelen om deze ambities waar te maken?
  • Wordt er geen gevaar gelopen dat we over een halfjaar moeten constateren dat het enkel bij plannen is gebleven?

MIND zal erop toezien dat de randvoorwaarden zoals geschetst ook daadwerkelijk in het land worden vormgegeven. Zodat kinderen, jongeren en ouders in Nederland kunnen rekenen op passende en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft.
 
Lees hier het uitgebreide actieprogramma.
 
Position paper Hoorzitting Evaluatie Jeugdwet 23 april
Op 23 april organiseert de Vaste Kamercommissie van VWS een hoorzitting over de eerste Evaluatie van de Jeugdwet. Een aantal ervaringsdeskundigen zal in de gelegenheid worden gesteld om zijn of haar visie hierop te verwoorden. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid levert een bijdrage in de vorm van een position paper. In deze bijdrage vragen we specifiek aandacht voor kinderen, jongeren en ouders in de jeugd-ggz, toegang, wachtlijsten en doorzettingsmacht. Lees de volledige position paper hier

pexels-photo-277013
Meer nieuws