Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Met de landelijke verkiezingen achter de rug en nog vol spanning over de kabinetsformatie, bereiden we ons alweer voor op de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Beleid en daarmee inspraak en belangenbehartiging vindt op alle niveaus plaats; landelijk, regionaal en lokaal. De gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek hét moment om op lokaal en via samenwerking ook op regionaal niveau de belangen van mensen met psychische klachten te behartigen. 

Gemeenten hebben grote zeggenschap als het gaat om voorzieningen in het sociaal domein, jeugdzorg en is bepalend voor de voorwaarden van alle aspecten van het leven die samenhangen met onze mentale gezondheid zoals wonen, werken, onderwijs, financiën, sport en ontspanning, zorg en ondersteuning. Graag inspireren we regionale cliënten- en familieorganisaties, zelfregie-initiatieven en gemeenten om in aanloop naar de verkiezingen samen op te trekken en van elkaar te leren. 

Keuzemenu 
Gemeenten in ons land zijn verschillend en afhankelijk van de specifieke kenmerken verschillen ook de aandachtspunten van gemeenteraden. Op dit moment zijn de gemeentelijke partijen hun programma’s aan het formuleren waarop zij hun campagnes zullen baseren. MIND en haar achterban willen graag dat de partijen de belangen van mensen met psychische klachten hierin opnemen. We hebben een pamflet voor de gemeenteraadsverkiezingen ontwikkeld met punten waarop gemeenten beleid kunnen vormen dat ten goede komt aan mensen met psychische kwetsbaarheid en de mentale gezondheid van iedereen. Het zal van de lokale situatie afhangen op welke punten het accent moet liggen. Zie het als een keuzemenu waar lokale belangenbehartigers punten uit kunnen halen die zij graag naar voren willen schuiven. En waar gemeentelijke partijen punten uit kunnen halen die zij het komende jaar willen waarmaken.  
 
De 10 belangrijkste punten volgens MIND zijn: 
1. Verbeter zorg en ondersteuning van volwassenen 
2. Intensiveer zorg voor jeugd 
3. Versterk regionale samenwerking 
4. Bevorder Wonen en leefbare wijken 
5. Waarborg Onafhankelijke cliëntondersteuning 
6. Maak zelfregie, herstel, lotgenotencontact mogelijk 
7. Garandeer bestaanszekerheid 
8. Stimuleer werk en participatie 
9. Draag bij aan zorg en veiligheid 
10. Faciliteer belangenbehartiging en participatie in beleid 
 
Op de pagina wijzijnmind.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022 vind je de punten verder uitgewerkt. We roepen gemeenteraadsleden en lokale cliënten- en familieorganisaties op om vooral met elkaar in gesprek te gaan en werkbezoeken te organiseren. Wij hopen op verkiezingen met oog voor de nodige verbeteringen en hart voor de mensen die daar zo ontzettend behoefte aan hebben. 

Meer nieuws