Gemeenteraadsverkiezingen 2018: wat kun jíj ermee?

Met deze pagina willen we graag regionale cliënten- en familieorganisaties, zelfregie-initiatieven en gemeenten inspireren om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (maar ook daarna) de onderlinge samenwerking te verstevigen en van elkaar te leren.

 • Op naar een betere samenwerking
 • Jeugd verdient extra aandacht
 • Waar vind ik...
 • Verkiezingsactiviteiten in het land

Op naar een betere samenwerking

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid in de wijk en dienen beleid te maken op het gebied van o.a. jeugdhulp, beschermd wonen, dagbesteding, maatschappelijke opvang en toeleiding naar werk en onderwijs. De Wmo stelt gemeenten ook verantwoordelijk voor onafhankelijke cliëntondersteuning, cliëntenparticipatie en ondersteuning van informele zorgverleners.

In veel gemeenten zijn regionale cliënten- en familieorganisaties, zelfregie-/herstelinitiatieven, jeugdorganisaties en ouderinitiatieven actief, die zo goed als het gaat de belangen behartigen van vele mensen met een psychische aandoening. Men weet elkaar alleen nog niet altijd even goed te vinden. Bijvoorbeeld omdat deze organisaties niet weten welke ingangen ze hebben bij gemeenten, wie hun gesprekspartner is en hoe ze bepaalde onderwerpen geagendeerd krijgen binnen de gemeente. Anderzijds weten gemeenteambtenaren niet altijd precies welke initiatieven er zijn binnen de gemeentegrenzen en wie voor hen een goed klankbord zou kunnen zijn op dit gebied. 

Wij willen met deze webpagina een aantal handreikingen doen aan zowel gemeenten als regionale organisaties om de samenwerking op gang te brengen en als die er al is, deze samenwerking te faciliteren en te intensiveren.
Heb je zelf als gemeente of als regionale organisatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid goede tips voor het verbeteren van de samenwerking? Mail ze gerust naar communicatie@wijzijnmind.nl.  

 

Jeugd verdient extra aandacht

Recentelijk hielden wij samen met patiëntenkoepels Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland een onderzoek naar de ervaringen van mensen op het gebied van hulp/zorg en ondersteuning door gemeenten. Hieruit kwam onder andere (weer) naar voren dat het niet goed gaat in de jeugdzorg: maar liefst 25% van de jongeren die zorg nodig hebben, ontvangen deze niet. Ook uit de evaluatie van de jeugdwet is gebleken dat 1 op de 3 kinderen/ouders niet hun weg vinden naar passende jeugdhulp. 
 
Ontwikkelpunten/aandachtspunten voor gemeenten (wat verdient aandacht in lokale coalities):

 • realiseren van laagdrempelige toegang en vindbare zorg 
 • garantie vervulling jeugdhulpplicht (wachttijden moeten korter), 
  • ​regionale samenwerking moet beter
  • multidisciplinaire wijkteams hebben deskundheidsbevordering nodig (leren van elkaar in de regio)
 • versterking cliëntondersteuning (ouder en kind/jongere, bevordering passende zorg)
 • landelijke implementatie doorzettingsmacht (noodzakelijk voor kinderen met een complexe zorgvraag) waar kunnen kind en ouders terecht bij handen in het haar/kastje naar de muur/acute situaties
Wat staat er in de lokale partijprogramma's over jeugd-ggz?
Zoals gezegd zijn gemeenten verantwoordelijk voor o.a. jeugdhulp. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn we dan ook benieuwd wat verschillende partijen lokaal in hun verkiezingsprogramma's hebben opgenomen ten aanzien van jeugd-ggz. Kun jij hierover iets laten zien uit jouw gemeente? Mail het naar communicatie@wijzijnmind.nl (een link of foto van de teksten/plannen over jeugd-ggz van lokale partijen). De partijen en gemeenten met de meeste ambitie of goede ideeën zetten we in het zonnetje! 
 

Waar vind ik...

Als je wilt samenwerken, is het handig dat je weet met wie je te maken hebt en waar je potentiële gesprekspartner(s) zit(ten). Wij geven hieronder een aantal suggesties:

Verkiezingsactiviteiten in het land

Wat doen regionale cliënten- en familie-organisaties in het land op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen? 

mensen1
Meer nieuws