Programma Regie in de Regio

RegieInDeRegio-1

Meer mogelijkheden voor persoonlijke groei, herstel en participatie. En dat dichtbij huis. Om dit te bereiken zijn veel taken vanuit het Rijk doorgeschoven naar gemeenten. Maar het bieden van gerichte ondersteuning lukt alleen met de stem en actieve inbreng van degenen om wie het gaat: mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Om die inbreng stevig te verankeren op lokaal en regionaal niveau hebben we het programma Regie in de regio opgezet. 

In het kader van dit programma voeren wij sinds 2015 diverse projecten en activiteiten uit.

Doelen

  • Versterking van de lokale en regionale belangenbehartiging en de inzet van ervaringskennis in de gemeenten, zodat er bij de beleidsontwikkeling meer rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • Ondersteuning en ontwikkeling van  zelfregienetwerken, zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid overal in Nederland de ruimte hebben hun leven weer op te pakken en aan hun herstel kunnen werken met ervaringsgenoten (peer support).

Bouwstenen voor participatie en herstel
Vanuit het programma Regie in de Regio zijn onder andere een aantal tools en andere publicaties opgeleverd, zoals de brochure ‘Bouwstenen voor participatie en herstel’. Wat zijn de uitgangspunten voor zelfregie-initiatieven? Wat hebben mensen nodig om tijdens en na psychische ontwrichting vanuit eigen regie hun leven te leiden en weer op te bouwen? En wat is een kansrijke context voor participatie en herstel vanuit zelfregie?

De brochure is bedoeld als inspiratiebron bij het realiseren van sterke regionale netwerken rondom zelfregie. We beschrijven hier de bouwstenen voor participatie en herstel vanuit zelfregie die idealiter in elke gemeente of regio aanwezig zijn. Download hier de online brochure.

Zie hieronder publicaties voor zelfregie- en herstelinitiatieven, gemeenten en regionale belangenbehartiging.

MIND-Atlas
In de MIND- Atlas brengen we cliënten- en naastenorganisaties in Nederland in kaart. Ook de zelfregie- en herstelinitiatieven zijn hierin opgenomen. Sinds 2015 is het aantal zelfregie- en herstelinitiatieven verdrievoudigd.

Programma Herstel dichtbij
Samen met het Oranje Fonds hebben we het programma Herstel Dichtbij opgezet. In dit programma bieden we extra steun aan zelfregie- en herstelinitiatieven, door en voor mensen met psychische problemen. Dertig initiatieven krijgen van januari 2022 – december 2024  ondersteuning. Het programma heeft als doel dat  iedereen die daar behoefte aan heeft dicht bij huis hulp kan krijgen om weer mee te doen in de samenleving. Lees hier meer over dit programma.

Integraal Zorgakkoord
MIND heeft zich met succes ingezet voor het opnemen van zelfregie- en herstelorganisaties in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Zodoende is er afgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk wordt gerealiseerd van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven.

De IZA-werkgroep Laagdrempelige Steunpunten is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG, Sociaal Werk Nederland, Patiëntenfederatie NL, VWS, De Nederlandse ggz, Valente en de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel.

De werkgroep heeft een handvatten-document geschreven met informatie voor de regio’s: hoe kunnen alle partijen ervoor zorgen dat er laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelorganisatie komen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
Lees hier de Handvatten netwerk laagdrempelige steunpunten.

De toegevoegde waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven

MIND werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel. Dit is de branchevereniging voor zelfregie- en herstelinitiatieven, die in 2022 is opgericht. Samen werken we aan het doel laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle inwoners in Nederland te realiseren. Hiervoor werken wij ook samen met andere partijen zoals Sociaal Werk Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van MIND een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. Deze initiatieven, werkzaam in het sociaal domein, moeten elk jaar weer worstelen voor hun voortbestaan. Om een duurzame financiële basis te garanderen is het van belang de waarden beter over te brengen op financiers en andere stakeholders. Het rapport "De waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven, om te vertellen, uit te drukken en te ervaren" biedt 3 methoden om die waarde duidelijk te maken. Met een KBA-Tool kan ieder initiatief zelf Kosten- en Batenposten en een Return-On-Investment (ROI) berekening maken.

Download hier het rapport 
Download hier de KBA-Tool
Couleur Locale: inspiratieboekje zelfregie- en herstelinitiatieven
Bekijk hier de infodoc van Out of the box TV over vier zelfregie- en herstelinitiatieven

Contact

Regionale organisaties zijn te vinden in de MIND Atlas: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas.

Wil je meer weten over dit programma? Neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.
Katinka Hellweg: katinka.hellweg@wijzijnmind.nl, (06) 82607233
Juliët Holtschlag: juliet.holtschlag@wijzijnmind.nl, (06) 1992 5680.

Meer projecten