Onrust over jeugdhulp baart MIND zorgen

skateboard-1869727_960_720

Op 8 mei hebben gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een bijzondere stap gezet. In een in het AD gepubliceerde brief aan alle burgers geven zij aan dat zij meer geld van het Rijk nodig hebben voor jeugdhulp en ondersteuning aan psychisch kwetsbare mensen. Zo niet, dan kunnen zij niet (meer) de zorg bieden die nodig is en overwegen zij om de taken voor jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg terug te geven aan het Rijk.

MIND begrijpt de zorgen van gemeenten. Toen zij per 2015 de verantwoordelijkheid kregen voor de gehele jeugdhulp (inclusief jeugd-ggz) ging dat gepaard met een enorme bezuiniging. Inmiddels is er alweer ruim 4 jaar voorbij en voeren fundamentele problemen als het beschikbare budget nog steeds de boventoon. Tegelijkertijd is het aanbod verschraald, worden de wachtlijsten langer en stokt de toegang.

MIND heeft de afgelopen jaren veelvuldig in de media, aan verantwoordelijke partijen in de jeugdhulp en Tweede Kamer gewezen op de gevolgen: lange wachtlijsten voor jongeren met psychische aandoeningen. Onverantwoord vindt MIND: sommige jongeren komen in een ernstige crisis terecht, of doen in het ernstigste geval een suïcidepoging. Wie doet iets? Deze situatie lijkt onbeheersbaar geworden. Deze kinderen die dit nu moeten meemaken zullen mogelijk voor langere tijd achterop raken en in hun ontwikkeling blijven steken. Hoe zorgen we ervoor dat zij geen blijvende schade oplopen als gevolg van discussies over adequate budgetten? De politiek heeft bewust gekozen voor decentralisatie, en is er dus ook verantwoordelijk voor dat het uitvoerbaar is.

Hetzelfde geldt voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); mede door de ambulantisering is de behoefte bij mensen met ernstige psychische problemen aan maatschappelijke ondersteuning toegenomen. Mensen die vroeger zorg vanuit de instelling kregen dreigen nu aan hun lot te worden overgelaten, omdat de gemeenten niet voorzien hebben in de juiste hulp en ondersteuning.

De tekorten in het sociaal domein vormen een serieus probleem. Dit probleem moet structureel worden opgelost en niet alleen in financiële zin. Voor een oplossing op lange termijn moet er meer gebeuren. Problemen komen immers niet alleen voort uit gebrek aan geld, maar ook uit een gebrek aan samenwerking tussen ggz en sociaal domein. Alle betrokken partijen zullen zich hiervoor moeten inzetten.

Het is ernstig en zorgelijk dat het Rijk en de VNG nu geen overeenstemming lijken te bereiken en dat kwetsbare gezinnen en mensen met psychische problemen nu een speelbal zijn geworden in een onderling conflict tussen overheden. Het kan niet zo zijn dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving de dupe worden van deze financiële discussie. Overheden, neem je verantwoordelijkheid!

Meer nieuws