Met ROM op weg naar betere kwaliteit en transparantie

MIND hecht grote waarde aan het bevorderen van kwaliteit, transparantie en keuze-informatie in de ggz. ROM is daar een wezenlijk onderdeel van. MIND heeft een ggz sector voor ogen die inzicht geeft in kwaliteit en effectiviteit van de behandeling.

ROM voor kwaliteit van de behandeling
We zien ROM allereerst als belangrijk instrument voor shared decision making (samen beslissen). MIND wil dat patiënten in de behandeling standaard een terugkoppeling krijgen van ROM-uitkomsten en hierover in gesprek gaan met hun behandelaar. Bent u tevreden over het herstel? Gaat we met elkaar de goede kant op? Of moeten we de behandeling bijstellen? Samen beslissen de behandelaar en de patiënt over de behandeling. Zodat patiënten de meerwaarde en het belang begrijpen van het invullen van een ROM-vragenlijst en dit niet ervaren als onnodige bureaucratie.
ROM is ook bedoeld om als professionals en zorgaanbieders te leren van elkaar en de zorg te verbeteren. Dit kan binnen de zorginstelling en tussen zorginstellingen onderling. Zo kan de sector in gezamenlijkheid de kwaliteit van zorg bevorderen.

ROM voor transparantie en keuze-informatie
Cliënten en naasten hebben het recht op zicht op de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling in de ggz. Stichting Benchmark GGz (en/of straks het nieuw op te richten Kwaliteitsinstituut GGZ) kan de ROM-gegevens verzamelen en de sector inzicht geven in de prestaties van de ggz. Zo wordt publiekelijk verantwoording afgelegd over de geleverde zorg en kunnen zorgaanbieders worden vergeleken. En kunnen we als patiënten en naasten kiezen voor een zorginstelling en behandelaar die aantoonbaar goed is en die bij ons past.
MIND erkent dat voor het genereren van betrouwbare keuze-informatie nog een doorontwikkeling van ROM nodig is. We staan dan ook positief tegenover het initiatief van een aantal aanbieders en vrijgevestigden (“de coalition of the willing”) om door te gaan met het aanleveren van ROM gegevens aan SBG zodat we deze ROM-doorontwikkeling zo snel mogelijk kunnen oppakken en we toewerken naar betrouwbare vergelijkende informatie. We stellen hierbij wel de voorwaarde dat de privacy goed gewaarborgd is.

ROM en privacy
Voor MIND is de bescherming van privacy bij het gebruik van ROM essentieel. Wij hebben steeds gepleit voor maximale waarborgen. De patiënt moet goed geïnformeerd worden over het gebruik van zijn of haar gegevens en zelf altijd de bevoegdheid behouden om wel of geen gegevens af te staan. Privacybescherming blijkt een ingewikkelde materie die in veel maatschappelijke velden bediscussieerd wordt (o.a. in de somatische gezondheidszorg). Door de ggz-partijen is afgelopen tijd actief nagedacht over een oplossing van het privacyvraagstuk. Er is een juridische commissie ingesteld die hierin adviseert en het privacyvraagstuk verder uitwerkt, mede in licht van de nieuwe privacywet- en regelgeving die in 2018 van kracht wordt. Tegelijk loopt het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar de procedures van SBG.  

data2
Meer nieuws