Landelijke Agenda Suïcidepreventie onderzoekt suïcidestijging jongeren

1879453_S

MIND zet zich in om psychische gezondheid te koesteren en onnodig psychisch leed te voorkomen. Onder mensen met psychische klachten komt suïcide helaas meer dan gemiddeld voor. MIND spant zich daarom al jaren in voor het terugdringen van suïcide, op beleidsniveau in verschillende netwerken, door middel van het geven van voorlichting aan en met onze achterban en door het helpen verbinden van diverse cliënten- en naastennetwerken/initiatieven op het gebied van suïcide preventie. Sinds januari 2021 werken we samen met 45 andere organisaties in de zogeheten Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Gezamenlijk werken we aan een landelijk leren systeem gericht op het durven en leren praten over suïcide, de scholing van professionals, versteviging van suïcidepreventie in de wijk en op scholen, bereik van specifieke doelgroepen en verbetering van de zorg vanuit samenwerking tussen professionals, naasten en ervaringsdeskundigen.

Geen toename in totaal aantal suïcides, extra aandacht voor jongeren noodzakelijk

Zorgen over een mogelijke toename in suïcides tijdens de Coronacrisis zijn aanleiding geweest om in maart 2020 de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) op te richten, die inzicht heeft in de wekelijkse en maandelijkse ontwikkelingen. Over de periode tot en met maart 2021 is er geen toename van het totaal aantal suïcides in Nederland geconstateerd. Echter de commissie ziet dat het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in januari en februari van 2021 hoger is dan in dezelfde maanden in eerdere jaren. Een verdere uitsplitsing wijst uit dat de toename zit in de jongvolwassenen van 20-29 jaar. Dit is een zorgwekkend en verdrietig signaal.

Nader inzicht nodig

Er zijn altijd kleine fluctuaties, maar wat we in januari en februari van dit jaar zien, overstijgt deze normale fluctuaties. Omdat we nog geen nadere informatie hebben over individuele gevallen kunnen we nu nog niet duiden waar dit mee te maken heeft. Als eenzaamheid en depressieve gevoelens versterkt worden dan kan suïcide als de enige uitweg lijken. Juist in deze leeftijdsfase is het onderlinge contact tijdens opleiding en werk cruciaal voor het ontwikkelen van een zelfstandige, volwassen identiteit.

”Een nadere duiding is op korte termijn nodig om vast te stellen wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van deze stijging. We weten dat bij suïcide zelden sprake is van één oorzaak. Daarom is het voorkomen van suïcide complex. Het is goed dat we nu een landelijke monitor hebben zodat we zo vroeg mogelijk kunnen signaleren of er een verandering is in het aantal suïcides.” Renske Gilissen, manager onderzoek 113 Zelfmoordpreventie en voorzitter CANS.

Het feit dat deze toename nu al opgemerkt is, geeft de mogelijkheid om op korte termijn actie te ondernemen om hopelijk te voorkomen dat deze trend zich voortzet. Met dit doel heeft donderdag 23 april overleg plaatsgevonden. Tijdens dit overleg zijn met de samenwerkende partners (113 Zelfmoordpreventie, NLggz, NVvP, NVK, MIND, NVSHA, VO-raad, IGJ, ProRail, NS, Jeugdzorg, Levvel, NZ, VU Amsterdam ECIO en VH) korte termijn acties besproken gericht op de preventie van suïcide onder jongeren. Deze acties staan in het verlengde van de acties die beschreven staan in de bestaande Landelijke Agenda Suïcidepreventie waarbij met 45 partijen gewerkt wordt aan een integrale aanpak om het aantal suïcides terug te dringen.

Praten over zelfdoding kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. Mensen kunnen ook contact opnemen met MIND Korrelatie.

bron: 113.nl

Meer nieuws