Input Kamerdebat: extra geld ook echt naar jeugdzorg

friendship-1081843_1920

Na een arbitragezaak, aangespannen door de gemeenten, volgde eind mei het wijze besluit: ruim 1 miljard Euro gaat extra naar jeugdzorg. MIND roept op om het geld geoormerkt aan jeugdzorg te besteden zodat het daadwerkelijk ten goede komt aan al die jongeren en naasten die nu dringend hulp nodig hebben. Op 22 juni a.s. debatteert de Vaste Kamercommissie over jeugdbeleid.
 

Ruim 1,3 miljard geoormerkt naar jeugdzorg

MIND roept in haar brief aan de Kamerleden op te pleiten om het extra geld voor jeugdzorg, de 1,3 miljard, te oormerken voor jeugdzorg. De kans bestaat anders dat het geld door gemeenten wordt besteed aan andere tekorten. Dit terwijl de problemen in de jeugdzorg schrijnend zijn. Alle rapporten en berichtgeving hierover de afgelopen maanden, zijn meer dan duidelijk. MIND wijst ook op de onduidelijkheid over de specialistische jeugd-ggz. Wat gebeurt er NU voor jongeren die al meer dan twee jaar wachten op zorg? Wat is het concrete tijdpad voor de beloofde bovenregionale expertisecentra voor jongeren met complexe  ggz-problematiek? De ambities zijn mooi maar MIND maakt zich zorg over de voortgang ervan.
 

Neem Jeugdzorg op in het regeerakkoord

Het kabinet wil na de formatie besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdzorgstelsel. Gezien alle problemen in de jeugdzorg en jeugd-ggz verwacht MIND juist dat jeugdzorg HET gesprek is tijdens de kabinetsformatie en een onderwerp wordt in het nieuwe Regeerakkoord. Neem daarin ook preventie op. Investeer in mentale gezondheid in het voortgezet onderwijs en biedt laagdrempelige vormen van lotgenotenhulp en contactgroepen aan. MIND stuurde hier eerder een brief over naar de informateur, Mariëtte Hamer. Wij zijn verheugd dat de urgentie van het onderwerp wel gezien wordt en al gestart wordt met een Hervormingsagenda: een set van maatregelen en een financieel kader om een structureel houdbaarder jeugdstelsel te realiseren. MIND is hier namens alle cliënten en naasten graag bij betrokken.
 

Respecteer de rol van de huisarts

In de brief van de staatssecretaris aan de kamer, lezen we over het plan om huisartsen alleen te laten verwijzen naar ingekochte, gecontracteerde zorg. Dit is in strijd met de Jeugdwet. Het is van groot belang dat niet de ingekochte zorg maar de medisch-inhoudelijke inschatting en de behoefte van de client leidend zijn. Wij pleiten, net als de Landelijke Vereniging van Huisartsen, ervoor dat het verwijsrecht van huisartsen gerespecteerd moet blijven en niet mag worden ingeperkt. Passende zorg voor het kind moet centraal staan.

Lees alle punten die we in onze brief stuurden naar de Vaste Kamercommissie van VWS voor het overleg op 22 juni 2022.

Lees dit bericht over onze oproep aan de informateur van het nieuwe Kabinet.

Meer nieuws