Eerste evaluatie over invoering van het Zorgprestatiemodel ggz

mood-g25c2f6175_640

Sinds 1 januari 2022 is in de ggz en de forensische zorg met een nieuw vergoedingenstelsel gestart: het Zorgprestatiemodel. De partijen uit het programmateam hebben in het najaar een eerste evaluatie over de invoering laten doen. De uitkomsten hiervan staan in dit nieuwsbericht op de site over het zorgprestatiemodel. Hierin staat onder andere dat nog niet alle effecten duidelijk zijn en dat deze nader onderzocht worden. MIND is blij met dit aanvullende onderzoek en de beloofde verbeteringen. De komende maanden zullen we erop toezien dat aanpassingen van het zorgprestatiemodel ten goede komen aan de kwaliteit van zorg en in het belang zijn van de cliënt. 

Postitieve punten nieuwe bekostiging

Uit de evaluatie blijken belangrijke voordelen van de nieuwe bekostiging zoals meer transparantie voor cliënten en naasten in de facturen en controle daarop. En betere vergoedingen doordat onderscheid gemaakt wordt in diagnostiek en behandeling, de plaats van de zorg (setting) en welke behandelaar (beroep). Hierdoor worden ook complexe zorgvragen beter betaald. En is ook de indirecte tijd die een behandelaar aan de cliënt besteedt, in het tarief verwerkt.  

Nader onderzoek en verbeteringen nodig

Daarnaast zijn er ook aandachtspunten zoals gewenning aan een nieuw systeem, nogal wat ict-problemen bij de start en de doorontwikkeling van zorgvraagtypering. Voor al deze zaken is betere communicatie en training nodig. De adviescommissie zorgvraagtypering, waar MIND ook deel vanuit maakt, zal een belangrijke rol in de doorontwikkeling hebben. En zal de Nederlandse Zorgautoriteit adviseren over wat nodig is om zorgvraagtypering beter te laten functioneren. Dit door kwantitatief maar ook kwalitatief praktijkonderzoek te doen. MIND blijft in gesprek met de NZa over de garantie van privacy in de gegevensverzameling van cliënten. En we vragen om heldere communicatie over welke gegevens wel en niet worden verzameld. Het is ons beloofd dat hierover begin 2023 een speciale folder voor cliënten komt. Daarnaast zijn de financiële gevolgen voor instellingen een aandachtspunt: of de tarieven kloppen en in hoeverre financiële tekorten aan het ZPM liggen. Hiervoor moet een onderzoek door NZa uitkomst bieden voor de lange termijn. Op de korte termijn kunnen hier tijdelijke gelden, transitieprestaties genoemd, worden ingezet. MIND volgt dit nauwgezet zodat kwaliteit van zorg in de instellingen behouden blijft.  

Meer nieuws