Cliënten en naasten vragen om bredere kijk naar leven en herstel in onderzoek

mensen1

Om mensen met psychische klachten beter te kunnen helpen, is wetenschap onderzoek noodzakelijk. Veel wetenschappelijk onderzoek naar psychische aandoeningen wordt al gedaan. Maar deze onderzoeken kunnen nóg beter afgestemd worden op de wensen van cliënten en hun naasten. Daarom heeft MIND met haar achterban en in samenwerking met SiRM een nieuwe MIND Kennisagenda opgesteld. Doel is om onderzoekers te stimuleren om onderzoek te doen naar de thema’s in deze Kennisagenda. Opvallend is dat cliënten en naasten willen dat onderzoekers breder gaan kijken naar wat iemand met psychische klachten nodig heeft dan de gangbare focus op de behandeling ervan. 

Wat vinden cliënten en naasten belangrijk?

De vorige (eerste) kennisagenda is in 2017 opgesteld en heeft ervoor gezorgd dat meer thema’s die cliënten en naasten belangrijk vinden, meegenomen zijn in onderzoek. Ook de onderwerpen van de nieuwe MIND Kennisagenda - beschrijven de wensen en behoeften van cliënten en hun naasten. De Kennisagenda is daarom een belangrijke leidraad bij onderzoek; dit garandeert dat de uitkomsten aan zullen sluiten bij de mensen om wie het gaat. Uit onze nieuwe Kennisagenda blijkt dat cliënten en hun naasten het belangrijk vinden om onderzoek te doen naar de volgende vijf thema’s: 

  • (Terugval-)preventie van psychische problemen; 
  • Jeugdtrauma, dat vaak ten grondslag ligt aan psychische klachten;  
  • Hoe het sociale netwerk van iemand beter ondersteund kan worden; 
  • Effectievere inzet van (familie)ervaringsdeskundigen; 
  • Culturele diversiteit in de ggz in de omgang met psychische problemen. 

De MIND Kennisagenda is aandoening-overstijgend, maar legt de verbinding met de agenda’s van haar lidorganisaties, zoals de cliënten- en naastenverenigingen die zich richten op een specifieke ggz-aandoening. 

Hoe is de Kennisagenda opgesteld?

MIND heeft de Kennisagenda opgesteld met ondersteuning van SiRM, een strategisch adviesbureau voor de gezondheidszorg. Op basis van enkele focusgroepen en een breed uitgezette enquête is de inbreng voor de Kennisagenda verzameld en verwerkt tot een rapport. De Kennisagenda is ook voorgelegd aan enkele vooraanstaande onderzoekers uit ons netwerk. 

Achtergrond

We zien dat het steeds gebruikelijker wordt dat cliënten en hun naasten meepraten als het om onderzoek gaat. MIND heeft daarvoor ook een speciaal referentenpanel, wat onderzoeksvoorstellen mede beoordeelt. Vooral ZonMw, een belangrijke financier van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, betrekt steeds vaker cliënten en hun naasten bij de onderzoeksprogramma’s. MIND zet met deze Kennisagenda een volgende stap in deze ontwikkeling.  

Hoe verder?

Voor MIND is de Kennisagenda leidend bij al onze kennisactiviteiten. Wij hopen door de brede verspreiding onderzoekers, professionals en financiers van onderzoek te stimuleren om in hun onderzoeksprogramma’s rekening te houden met de onderzoeksprioriteiten van onze achterban. 

De MIND Kennisagenda is hier te lezen.

Meer nieuws