Akkoord Rijk en gemeente over financieel kader voor Hervormingsagenda jeugd

architecture-gdd68dc3c8_640

Financiële hobbel genomen, verbeteringen nog niet meer merkbaar

Dinsdag 18 april deelde VWS het nieuws dat Rijk en VNG een akkoord hebben bereikt over de bezuinigingen in de jeugdzorg. Het is goed dat er een akkoord is, maar de bezuinigingen zijn nog steeds zorgelijk gezien de opgave die er ligt om de jeugdzorg en jeugd-ggz te verbeteren. MIND roept Kamerleden dan ook op om tijdens het jeugddebat op donderdag 20 april aandacht te vragen voor de jeugd-ggz en zoveel mogelijk aan te dringen op tempo met het oplossen van wachtlijsten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het gesloten akkoord is een noodzakelijke randvoorwaarde om verder te gaan, maar daarmee hebben we nog geen effectieve verbeteringen in de jeugdzorg. Het is essentieel om nu zo snel mogelijk die verbeterplannen af te ronden en over te gaan naar de uitvoering ervan. We moeten van de papieren werkelijkheid naar het echte leven. Zodat jongeren en ouders echt gaan merken dat de zorg beter wordt en de wachttijden in de jeugd-ggz afnemen. Als zij merken dat hun leven er beter van wordt.

MIND doet een dringende oproep om onmiddellijk aan de slag te gaan met het in kaart brengen van de wachtlijsten per instelling en aandoening. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft hierin een belangrijke taak om te monitoren. Ook wijzen we Kamerleden op een in 2017 reeds aangenomen motie, dat in iedere regio een persoon moet zijn die met doorzettingsmacht kinderen en jongeren die te lang moeten wachten in afstemming met de ouders/kind, kan doorgeleiden naar een aanbieder die wel plek heeft. In de praktijk wordt dit nog nauwelijks toegepast. Er moet een lijst komen van cruciale jeugdzorg (net zoals bij corona) waarbij direct inzichtelijk wordt welke aanbieders in de regio nog wel plek hebben.

Goede intake en verwijzing nodig

Een volgende oplossing om de problemen in de jeugd-ggz aan te pakken, is door ervoor te zorgen dat iedere huisartsenpraktijk een POH-jeugd heeft. Deze POH kan overleggen met de 1e en 2e lijn zorgverleners voor een goede triage. Specialistische en complexe zorg moet regionaal of landelijk worden ingekocht. Dat is in lijn met het Jeugdwetsvoorstel.

Daarnaast benadrukken we het belang van preventie door middel van concrete activiteiten die inspelen op de leefwereld van jongeren. Zo pleiten we ervoor dat er meer aandacht wordt besteed aan mentale gezondheid op school. Ook kan er (nu) al geïnvesteerd worden in laagdrempelige voorzieningen zoals lotgenotencontact in de buurt.

Meer nieuws