Perspectiefsessies 2022

perspectief sessies

Wat kunnen wij doen om suïcide te voorkomen?

Woensdag 18 mei 2022 van 13.00-14.30 uur
Oproep aan burgers, cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, cliëntenraden, familie-/naastenraden, hulpverleners, bestuurders, beleidsmakers & eigenlijk iedereen

Organisatie
MIND-Werkgroep Suïcidepreventie
Contactpersoon: monique.vandeneijnden@wijzijnmind.nl
 
Doe mee! Laat je inspireren en denk mee! Dat kan fysiek in Amersfoort bij MIND of via Zoom. Klik hier om je aan te melden 
 
Doelstelling van de Perspectiefsessie
Met het organiseren van periodieke perspectiefsessies beoogt de MIND Werkgroep Suïcidepreventie inspiratie te bieden aan allen die een belangrijke rol te spelen hebben als het gaat om het voorkomen van suïcides en om het belang van het benutten van ervaringskennis te onderstrepen. Alleen samen komen we verder.
 
Vijf mensen per dag
In Nederland hebben naar schatting jaarlijks ruim 400.000 mensen gedachten over suïcide; ruim 90.000 mensen doen een suïcidepoging. In 2021 maakten 1859 inwoners van Nederland een einde aan hun leven. Ruim 2x zoveel mannen als vrouwen.
Vijf mensen per dag! Veertig procent van de mensen die suïcide pleegt is in behandeling bij de ggz. Triest genoeg zijn deze cijfers de afgelopen jaren vrijwel hetzelfde gebleven met een lichte stijging in de leeftijdscategorie 20-30 jaar.
En dit terwijl de aandacht voor suïcidepreventie is toegenomen…..

1 859 zelfdodingen in 2021, 36 meer dan in 2020 (cbs.nl)
3. Inleiding - Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag | GGZ Standaarden
 
Suïcidepreventie? Dat kan beter!
MIND ziet ruimte voor verbeteringen in de aanpak van suïcidepreventie door ervaringskennis beter te benutten en is daarom actief in meerdere samenwerkingsverbanden en diverse projecten. In het kader van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie voert MIND bijvoorbeeld projecten uit gericht op jeugd (lesprogramma’s), voorlichting, inzet van ervaringsdeskundigheid. In de initiatiefgroep Zero Suicide 2022 werkt MIND samen met 113, de Nederlandse ggz en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
 
De landelijke Agenda Suïcidepreventie vind je hier: derde-landelijke-agenda-suicidepreventie-2021-2025.pdf
 
Programma Perspectiefsessie 

 • 12.30 – Lunch
 • 13.00 – Vanuit verschillende perspectieven gezamenlijk werk maken van suïcidepreventie|
  gespreksleiding: Monique van den Eijnden - beleidsmedewerker MIND

De ervaringsdeskundige 
Koos de Boed is één van de initiatiefnemers van Boedies, een (netwerk-)organisatie van waaruit ervaringsdeskundige expertise en ondersteuning wordt geboden aan diverse initiatieven, organisaties en personen m.b.t. o.a. suïcidepreventie. Daarnaast is hij betrokken bij de Stichting Suïcide Preventie Centrum en is hij voorzitter van de MIND-werkgroep Suïcidepreventie. Hij zal vertellen over zijn werk en zijn visie op suïcidepreventie, inclusief de inzet van ervaringskennis. 
Meer informatie: Boedies
Over ons - Suïcide Preventie Centrum (suicidepreventiecentrum.nl)
 

De bestuurder
Ton Dhondt is lid van de Raad van Bestuur van GGZ Friesland en voorzitter van de Zero Suïcide initiatiefgroep. Hij werkt mee aan een leiderschapsprogramma voor bestuurders uit de ggz en de jeugdhulp. Dit programma moet bijdragen aan het agenderen en daadwerkelijk aan de slag gaan met suïcidepreventie bij organisaties die zijn aangesloten de bij de Nederlandse ggz en Jeugdzorg Nederland. In de perspectiefsessie zal hij de plannen en activiteiten van de Zero Suïcide Initiatiefgroep nader toelichten, inclusief de samenwerking met ervaringsdeskundigen, cliëntenraden en met familie-/naastenraden.
 

De cliëntenraad
Henk Keuning is lid van de cliëntenraad van GGZ Friesland en zal ingaan op de rol van cliënten bij het vormgeven en uitvoeren van het suïcidepreventiebeleid van deze organisatie.
Simone de Bruijn is lid van de Werkgroep Suïcidepreventie van MIND en vice-voorzitter van de Kerngroep van de Kamer Cliëntenraden van MIND (het landelijk samenwerkingsverband van cliëntenraden). Zij zal toelichten waarom het van groot belang is dat cliëntenraden, familie-/naastenraden en de raden van bestuur gezamenlijk optrekken bij het inhoud geven aan suïcidepreventie.
 

Wat kunnen wij gezamenlijk doen om suïcide te voorkomen?
Op basis van onderlinge uitwisseling van ervaringen en visies benoemen we de gezamenlijke speerpunten waar, wat ons betreft, de komende tijd voortvarend werk van moet worden gemaakt. Waar wringt het, waar liggen de knelpunten en wat zijn de mogelijkheden om echt stappen te zetten op weg naar nul suïcides?
Optionele aandachtspunten:

 • ✓ Investeer in echt menselijk contact; schakel ervaringsdeskundigen in, betrek naasten.
 • ✓ Stel een niet-vrijblijvend suïcidepreventieplan op in samenwerking met alle relevante partijen: cliënten, naasten, cliëntenraad, naastenraad, raad van bestuur, professionals. Evalueer de uitvoering periodiek en communiceer hier over.
 • ✓ Schroom niet om expertise van buiten in te zetten: Boedies, Suïcidepreventie Centrum, 113, Inspectie, Zero Suïcide initiatiefgroep, etc..
 • ✓ Stel de PITSTOP-training verplicht (professionals in training to stop suicide). Geef het overige personeel een basale instructie in suïcidepreventie.
 • ✓ Check ggz-voorzieningen op mogelijke bouwkundige aanpassingen. Vermijd hierbij een overmaat aan tralies/gaas en zorg bij eventuele verwijdering van haakjes voor adequate alternatieven voor cliënten/bezoekers om hun jas op te hangen.
 • ✓ Zorg voor een zichtbare suïcidepreventie-commissie, die daadwerkelijk handelend optreedt en periodiek communiceert over de acties die worden ondernomen.
 • ✓ Zorg voor goede alerts in het EPD, gebruik van crisiskaart, inzet triade, adequate overdracht, registratie, evaluatie, etc..
 • ✓ Praat met suïcidale mensen; hoe ongemakkelijk dat ook kan zijn.
 • 14.30 – Afronding & napraten