Familieraden

Familie schaduwen pixabay gelabeld hergebruik

Goede zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan niet zonder betrokkenheid en inbreng van familie en naasten. Met hun specifieke ervaringskennis en hun (mantel)zorgtaken vormen zij een onmisbare schakel in de ‘triade’: cliënt – familie – ggz-zorgverlener.

Familieraden in de ggz

De meeste ggz-instellingen beschikken over een Familieraad. Dit is een medezeggenschapsorgaan dat de collectieve belangen van familieleden behartigt richting directie en bestuur. Daarnaast stimuleert de Familieraad de uitvoering van goed familiebeleid om de kwaliteit van de zorg verder te verhogen. De Familieraad bestaat uit familieleden en andere naastbetrokkenen van cliënten die in een instelling verblijven of daar onder behandeling zijn (geweest).

Familievertrouwenspersonen en LSFVP

De meeste ggz-instellingen hebben ook een Familievertrouwenspersoon. Deze functionaris biedt familie en naasten op individueel niveau advies en ondersteuning, en bemiddelt waar nodig in het contact met het behandelteam. De Familievertrouwenspersoon is aangesloten bij de LSFVP, de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Kamer Familieraden

Landelijk  worden de Familieraden ondersteund door de Kamer Familieraden – die is ondergebracht bij MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Wij bieden informatie en uitwisseling aan bestaande Familieraden en helpen bij de opzet van nieuwe Familieraden, zodat familieleden van cliënten overal in de ggz worden betrokken bij de zorg, behandeling en begeleiding. Om familieraden zo effectief mogelijk te laten functioneren binnen de ggz-instelling, bieden wij contactdagen, trainingsdagen en een landelijke dag waarop Familieraden elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Handleiding Familiebeleid
Bijlagen bij handleiding Familiebeleid

Organisatie Kamer Familieraden

Het Bestuur van de Kamer Familieraden bestaat uit voorzitter Roelf Scholma en vice-voorzitter Rita van Maurik. Het bureau van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid biedt de Kamer Familieraden coördinatie en ondersteuning.

Contact

Heb je vragen over de rol en positie van de familieraden in de ggz? Neem dan contact op met Christien van der Hoeven, coördinator Kamer Familieraden of Moniek Reckman, ondersteuner Kamer Familieraden via familieraden@wijzijnmind.nl.

Kijk voor meer Familieraden en andere (cliënten- en familie)organisaties op: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas