Familie- en naastenraden

Familie schaduwen pixabay gelabeld hergebruik

Goede zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid werkt het beste met betrokkenheid en inbreng van familie en naasten. Met hun specifieke ervaringskennis en hun (mantel)zorgtaken vormen zij een onmisbare schakel in de ‘triade’: cliënt – familie – ggz-zorgverlener.

Familie- en naastenraden in de ggz
De meeste ggz-instellingen beschikken over een familie- of naastbetrokkenenraad. Dit is een medezeggenschapsorgaan dat de collectieve belangen van familieleden en naasten behartigt richting directie en bestuur. De familie-/naastenraad stimuleert de uitvoering van goed beleid voor de omgang en het betrekken van familieleden en naasten. Ook praten zij mee over het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De familie- of naastenraad bestaat uit familieleden en andere naastbetrokkenen van cliënten die in een instelling verblijven of ambulant onder behandeling zijn (geweest).

Familievertrouwenspersonen en LSFVP
De meeste ggz-instellingen hebben ook een Familievertrouwenspersoon. Deze functionaris biedt familie en naasten op individueel niveau advies en ondersteuning, en bemiddelt waar nodig in het contact met het behandelteam. De Familievertrouwenspersoon is veelal aangesloten bij de LSFVP, de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen en is daarmee onafhankelijk.

MIND Kamer Familie- en naastenraden (FNR)
Landelijk  worden de Familie- en naastenraden ondersteund door de Kamer Familie- en Naastenraden (FNR, voorheen Kamer Familieraden) die is aangesloten bij MIND. De FNR biedt informatie en uitwisseling van kennis en ervaring aan bestaande Familie- en Naastenraden en helpen bij de opzet van nieuwe Raden, zodat familieleden en naasten van cliënten overal in de ggz worden betrokken bij de zorg, behandeling en begeleiding. Om familie- en naastenraden zo effectief mogelijk te laten functioneren, bieden wij contactdagen, trainingsdagen en een landelijke dag waarop familie- en naastenbetrokkenenraadsleden elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Handleiding Familiebeleid
Bijlagen bij handleiding Familiebeleid
Bijlage Criteria Familiebeleid

Organisatie Kamer FNR
De FNR bestaat momenteel uit voorzitter Roelf Scholma en een kernteam bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van familie- en naastenraden. Het bureau van MIND zorgt bij de FNR voor de coördinatie en de secretariële ondersteuning.

Contact
Heb je vragen over de rol en positie van de familie- en naastenraden in de ggz? Neem dan contact op met Christien van der Hoeven, coördinator FNR of Irene van Zoeren, ondersteuner FNR via familieraden@wijzijnmind.nl.

Kijk voor individuele familie- en naastenraden en andere (cliënten- en familie)organisaties op: https://wijzijnmind.nl/mind-atlas