Uitspraak: bewezen discriminatie door ziekenhuis vanwege psychiatrische voorgeschiedenis

2008_106_247916755_hamer_met-juridische-weegschaal_610x410 (1)

Eind februari oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat een ziekenhuis in Limburg een patiënt met pijnklachten jarenlang niet serieus heeft genomen vanwege zijn psychiatrische voorgeschiedenis. Er is sprake van discriminatie volgens het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van een verzoek om de zaak te beoordelen. Dit gebeurde nadat de zaak via het Nationale Zorgnummer bij MIND kwam en wij hebben geholpen het College hierop te attenderen. Vervolgens stond Discriminatie.nl Limburg de persoon bij bij het indienen van de zaak. MIND is blij met de erkenning die uit het oordeel spreekt en roept alle medische professionals op om mensen met psychische klachten altijd serieus te nemen en niet te stigmatiseren of te discrimineren.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het ziekenhuis Zuyderland een patiënt heeft gediscrimineerd op grond van handicap of chronische ziekte bij het verlenen van medische zorg, bejegening door het zorgpersoneel en bij de afhandeling van de discriminatieklacht hierover. De zaak betreft een man die in het kader van zijn behandeling een operatie onderging in het ziekenhuis. Na de operatie heeft de man last van onverklaarbare pijn en naar aanleiding hiervan wordt hij maar liefst 25 keer opgenomen. Maar pas na vier jaar pijn lijden, wordt tijdens een kijkoperatie de boosdoener aangetroffen: een medisch voorwerp dat is achtergebleven na de eerste operatie. Tot aan de ontdekking van het voorwerp voelt de man zich niet serieus genomen door het zorgpersoneel. Hij vermoedt dat zijn psychiatrische voorgeschiedenis hierbij een grote rol speelt.

Oordeel door het College

Het College toetst de discriminatieklacht van de man aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Deze wet verbiedt discriminatie op die grond bij het aanbieden van zorg. Omdat de man in het verleden psychische klachten heeft gehad, kan hij een beroep doen op de bescherming van deze wet.

Het College schrijft op haar site: “Vanuit mensenrechtelijk perspectief mag het enkele feit van het (in het verleden) hebben van een beperking geen aanleiding zijn tot een andere medische behandeling. De manier waarop de man door het ziekenhuis is behandeld vanwege zijn psychiatrische verleden doet geen recht aan zijn recht op gezondheid (zie bijvoorbeeld het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking) en zijn recht op eerbiediging van de lichamelijke en geestelijke integriteit (VN-verdrag handicap).”

Het verbod op discriminatie houdt niet alleen in dat een zorgverlener niet mag discrimineren, maar ook dat een klacht over discriminatie zorgvuldig moeten worden behandeld. Het ziekenhuis heeft geen onderzoek gedaan naar de klacht van de man en ook geen maatregelen genomen. De klachtafhandeling is daarom onzorgvuldig en in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving.

Belangrijk signaal dat ons allen aangaat

Mensen moeten, ongeacht hun psychische klachten nu of in het verleden, dezelfde toegang tot zorg krijgen als ieder ander. Wij delen de reactie van discriminatie.nl dat: “Deze zaak laat zien dat mensen met een ggz- kwetsbaarheid in Nederland niet kunnen rekenen op dezelfde zorg als waar iedereen recht op heeft. Een belangrijk oordeel dus, dat er hopelijk toe leidt dat ook andere zorginstellingen het belang van non-discriminatie inzien en naleven.” Wij danken Discriminatie.nl Limburg voor hun inzet en doorzettingsvermogen in het bijstaan van meneer in deze zaak.

Meer nieuws