Suïcide onder jongeren: complexe oorzaken, complexe oplossingen

sunset

Voor het eerst is in Nederland diepgaand onderzoek verricht naar zelfdoding door jongeren onder 20 jaar. Uit de resultaten blijkt dat jongeren met meerdere diagnoses moeilijk de passende zorg krijgen. Knelpunten zijn wachttijden, te snelle overgang naar volwassen psychiatrie en dat ouders onvoldoende betrokken worden bij de behandeling.

Aanleiding

In 2017 stierven 81 jongeren tussen 10 en 20 jaar oud door zelfdoding. Welke factoren speelden een rol bij deze uiterst droevige gebeurtenissen? Voor het eerst in Nederland is een psychologisch diepgravend onderzoek in wetenschappelijk onderzoek toegepast om hierin meer inzicht te krijgen. Onder auspiciën van 113 Zelfmoordpreventie deed een brede werkgroep waar MIND deel van uitmaakt, onder leiding van professor Arne Popma en in opdracht van het Ministerie van VWS onderzoek onder nabestaanden van de jongeren die in 2017 overleden door zelfdoding.

Voornaamste conclusie: jongeren raken het contact met naasten en hulpverlening kwijt

De verhalen van de overleden jongeren zijn schrijnend en tonen een patroon: door de jaren heen ontstond er een verdiepende kloof tussen de jongere die in de problemen raakte en diens omgeving. De onderzoeksgroep concludeert dat naasten en professionals met elkaar nieuwe vormen van samenwerking moeten ontwikkelen. Aanbevolen wordt een netwerkaanpak, waarbij hulpverleners, naasten en andere betrokkenen uit het leven van de jongeren samen acteren en met elkaar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg dragen. Ook scholen zijn belangrijk in het signaleren van psychische problematiek en het voorkomen van kopieergedrag na een suïcide. De onderzoeksgroep adviseert het onderwijsveld expliciet beleid te ontwikkelen gericht op het signaleren en voorkomen van suïcidaal gedrag bij hun adolescente leerlingen en adequate opvang na een zelfdoding te realiseren. Ook adviseert de onderzoekscommissie dat een psychologisch diepgravend onderzoek structureel wordt georganiseerd om te leren van elke zelfdoding door een jongere.

Lees het volledige nieuwsbericht op de site van 113 Zelfmoordpreventie.

Meer nieuws