Schakelteam voor personen met verward gedrag is nog lang niet tevreden

Tussenrapportage laat zien dat problemen onverminderd urgent zijn

Het schakelteam personen met verward gedrag heeft op 5 oktober een stevige tussenrapportage gepresenteerd. De conclusie is dat gemeenten veel doen in de aanpak van verward gedrag, maar dat het nog niet genoeg is en dat de problemen nog 'Onverminderd urgent' (dit is ook de ondertitel van het rapport) zijn. 

Het baart het schakelteam zorgen dat de focus bij gemeenten steeds meer ligt op het implementeren van aparte bouwstenen, zoals vervoer, melding of informatie-uitwisseling. Het schakelteam wil een meer fundamentele aanpak vanuit een gedeeld perspectief: persoonsgericht, van systeemwereld naar leefwereld, regie zoveel mogelijk bij de persoon met verward gedrag zelf, alle partners nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid, en de focus op preventie en vroegsignalering. Daarbij ziet het schakelteam een centrale rol weggelegd voor de mensen die direct rondom de persoon met verward gedrag staan: ‘Naasten, ouders, familieleden, bekenden, ervaringsdeskundigen, dat zijn de krachtbronnen die ontspoorde levens weer tot rust laten komen en mensen in beweging kunnen brengen (…) Naar hun verhaal moet beter worden geluisterd.

MIND onderschrijft de boodschap van het schakelteam van harte. In de tussenrapportage vraagt het schakelteam extra aandacht voor een aantal specifieke groepen, zoals jongeren en jongvolwassenen en mensen met een lichte verstandelijke beperking. Ook vraagt het schakelteam meer aandacht voor de rol van financiële problemen bij mensen die in de war raken. Een aantal concrete adviezen van het schakelteam zijn:

Meer regie op de samenstelling en werkwijze van wijkteams en betere samenwerking net andere professionals in de wijk
Structurele ondersteuning en financiering van ervaringsdeskundigheid in de wijk en cliënt- en familie-initiatieven 
Start bij elke crisis met het voorkómen van de volgende crisis, bijvoorbeeld door inzet van de crisiskaart
Een aparte financieringspot voor mensen die hulp vanuit verschillende domeinen nodig hebben
Een meldpunt waar mensen 24/7 terecht kunnen met signalen en vragen om advies

De tussenrapportage geeft ook de stand van het land weer. Voor alle 23 regio’s is een overzicht gemaakt hoe ver de afzonderlijke bouwstenen zijn ingevuld. Zo kan iedereen in één oogopslag zien hoever de eigen regio gevorderd is met de aanpak van verward gedrag. Maar hierbij geldt natuurlijk wel de waarschuwing die het schakelteam zelf geeft: het gaat uiteindelijk niet om het afvinken van losse bouwstenen, maar om een fundamentele omslag naar een menselijke benadering.

Download hier de tussenrapportage 'Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent'

verward gedrag
Meer nieuws