Regionale samenwerking in terugdringen wachttijden ggz werpt vruchten af

woman-bench-stand-by-blonde-157622

In de regio Midden-Holland nemen de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) af door intensieve samenwerking. Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2019 blijkt dat het gezamenlijke plan van aanpak van de betrokken partijen (ggz-aanbieder, gemeente, zorgverzekeraar, cliëntenorganisatie en huisarts) in die regio de eerste vruchten afwerpt. Op het congres Samen sterk in de regio: grip op wachttijden, dat vandaag plaatsvindt, staan samenwerking tussen alle ketenpartners en het maken van concrete afspraken binnen de regio centraal. De noodzaak om samen te werken is er, want de wachttijden voor bepaalde diagnoses in de specialistische ggz zijn nog te hoog.
 
Waarom regionale aanpak noodzakelijk is
Midden-Holland is één van de regio’s in Nederland waar de wachttijden in de ggz het hoogst zijn. Een deel van de 31 regio’s slaagt er door samenwerking behoorlijk goed in om de wachttijden in de ggz binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen én te houden (*). In de overige regio’s is extra inspanning nodig. De 21 regio’s met de langste wachttijden maken uiterlijk half mei hun plan van aanpak openbaar. Midden-Holland is de eerste regio die haar plannen openbaar maakt.
 
Samenwerken aan herontwerp ggz in Midden-Holland
Piet Overduin, senior strategisch adviseur bij REOS, een organisatie die samenwerking in de zorg in de regio stimuleert: “Toen in Midden-Holland de taskforce van start ging, stelden partijen zich aanvankelijk vrij defensief op. Men keek vooral naar elkaar en naar het eigen belang. De laatste maanden is de knop omgezet. Er is een gezamenlijk urgentiebesef.”
Zorgaanbieders ondernemen acties om de eigen wachttijden terug te dringen. Tegelijk werkt men in Midden-Holland samen aan een herontwerp van de ggz: naar een wijkgerichte aanpak van ggz-zorg en sociaal domein. Gemeenten, huisartsen en de regionale cliëntorganisatie zijn hierin belangrijke partners, ggz-aanbieders worden daar binnenkort ook bij betrokken. Zorgverzekeraar VGZ ondersteunt en faciliteert de aanpak.
De taskforce heeft daarnaast een werkgroep ingesteld die de Vektis-cijfers over de wachttijden analyseert. Een andere werkgroep kijkt naar verbinding van ggz en sociaal domein in de wijk. Ggz-instelling Rivierduinen werkt onder meer aan een efficiëntere instroom en een team om de uitstroom te bevorderen. Overduin: “De flow is er. De cijfers laten in het eerste kwartaal van 2019 al een iets gunstiger beeld zien voor Midden-Holland. Wachttijden bij persoonlijkheidsstoornissen, angst en aandacht- en gedragsstoornissen zijn met een aantal weken ingekort. We verwachten dat deze trend doorzet.”
 
Landelijk gemiddelde wachttijden
De landelijk gemiddelde wachttijden zijn tussen juni 2018 en maart 2019 over vrijwel de gehele linie licht toegenomen, met name voor de aandoeningen autisme, angst en persoonlijkheids-problematiek. Uitzondering is de basis ggz, waar de wachttijden gelijk zijn gebleven. Om beter zicht te krijgen op waar en waarom de wachttijden gemiddeld stijgen, gaan GGZ Nederland, MIND, MEERGGZ en Zorgverzekeraars Nederland een nadere analyse op de top 100 grootste aanbieders uitvoeren.
 
De in februari jl. gepubliceerde tussenevaluatie van het Actieplan Wachttijden ggz laat zien dat een deel van de regio’s er door samenwerking behoorlijk goed in slaagt om de wachttijden binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen én te houden. Extra inspanningen blijven nodig, daarom werd een intensivering van de regionale aanpak aangekondigd, waaronder de plannen van aanpak voor de 21 regio’s met de langste wachttijden, die half mei bekend moeten zijn.
 
Congres Samen sterk in de regio: grip op wachttijden
Wat er in de regio gebeurt en hoe regio’s van elkaar kunnen leren, staat centraal op het congres. Samen sterk in de regio: grip op wachttijden. De animo voor het congres is groot. Naast een gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS), komen verschillende betrokkenen (moeder van een cliënt, huisarts, ggz-aanbieder, zorgverzekeraar en gemeente) aan het woord over de wachttijdproblematiek. Daarnaast is er veel aandacht voor goede voorbeelden uit de praktijk, zijn er veel verschillende workshops en kunnen aanwezigen met elkaar in gesprek over knelpunten en initiatieven die gaan over in-, door- en uitstroom. Samenwerking met elkaar in de regio staat daarbij voorop. Want cliënten die dringend wachten op ggz-zorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio.
 
*4 weken tot eerste intakegesprek, 10 weken vanaf intake tot start behandeling.

 

Meer nieuws