Reactie MIND op coalitieakkoord

MIND is verheugd dat het regeerakkoord aansluit bij de punten uit ons Deltaplan Mentale Gezondheid en ambities toont op de leef specten die samenhangen met onze mentale gezondheid, namelijk wonen, werk en onderwijs, financiën, sport en ontspanning en zorg en ondersteuning. Samen met de toevoeging van mentale gezondheid aan het huidige Preventie Akkoord zien wij dat het nieuwe kabinet zich duidelijk wil inzetten voor onze mentale gezondheid en psychische klachten waar mogelijk wil voorkomen. Daarnaast zien wij in dit akkoord kansen voor een nationaal kennis- en innovatieprogramma hersen- en psychische aandoeningen. Wij maken ons echter grote zorgen om de extra bezuinigingen in de jeugdzorg, wat de hervormingen van de zorg zullen inhouden en op welke termijn deze plaatsvinden.

Zichtbare focus op preventie van psychische problemen

Enkele punten waar we verbetering van verwachten:

 • verbreding van het huidige Preventie Akkoord met mentale gezondheid
 • verbetering van het huidige jeugdstelsel (centralere inkoop)
 • verplichting meerjarige contracten in de ggz met budgetafspraken, afgesloten tussen Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders
 • aanpassing van het onderwijscurriculum. Wij hopen dat mentale gezondheid hierin een plek gaat krijgen en gekeken wordt hoe de prestatiedruk kan afnemen
 • het streven naar inclusief onderwijs waar kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school gaan
 • afschaffing van het leenstelsel en invoering van de basisbeurs
 • inzet om meer mensen naar werk te begeleiden die er nu niet tussen komen
 • aanpassing van de kostendelersnorm waardoor inwonende jongvolwassenen niet meetellen voor de uitkering van hun huisgenoten
 • hervormingen in de zorg waar passende zorg de norm is
 • een nationaal rapporteur verslavingen
 • betaalbaar eigen risico door een betaling per behandeling in plaats van alles in 1 keer
 • dat integrale zorg alleen mogelijk gemaakt kan worden door domeinoverstijgend samen te werken, om de cliënt en naasten heen. En dat daarvoor ook juridische en financiële belemmeringen moeten worden weggenomen
 • eerlijkere eigen bijdrage voor huishoudelijk hulp, zodat de WMO-voorzieningen beschikbaar en betaalbaar blijven voor lagere en middeninkomens, blijvende aandacht voor het tegengaan van de stapeling van zorgkosten
 • 500 miljoen structureel voor arbeidsmarkt, armoede en schulden
 • 10 miljoen jaarlijks voor respijtzorg/ontlasting mantelzorger
 • 65 miljoen structureel voor de aanpak van dakloosheid
 • 2 miljoen euro structureel extra voor suïcidepreventie
 • het nationaal groeifonds wordt doorgezet via investeringen in projecten, gericht op kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie
 • voor een nog op te richten fonds voor onderzoek en wetenschap wordt incidenteel 5 miljard euro gereserveerd, met als doel het inhalen van achtergebleven investeringen in onderzoek en verdere versterking van de onderzoeksinfrastructuur. Dit biedt kansen voor Hoofdzaken: het overkoepelende kennis- en innovatieprogramma waarin onderzoekers uit verschillende domeinen, zorgprofessionals, beleidsmakers en patiënten en naasten samen werken op het gebied van hersen- en/of psychische aandoeningen.

Zorgen om bezuiniging jeugdzorg en terugdringen wachtlijsten

Zorgen maken wij ons om:

 • het regeerakkoord vermeldt “In 2024 wordt 100 miljoen euro extra bespaard op de jeugdzorg en vanaf 2025 structureel 0,5 miljard euro. Daarbij kan gedacht worden aan (een combinatie van) normeren van de behandelduur of het introduceren van een eigen bijdrage.” Wij maken ons zorgen om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.
 • focus op contracteerbare zorg. Doelmatigheid is goed, maar er zijn risico’s voor diversiteit van het aanbod en keuzevrijheid van de cliënt
 • wij missen aandacht voor passende en tijdige zorg en het terugdringen van de wachtlijsten
 • aandacht voor herstel en daarbij ook het belang van zelfregie, de rol van informele zorg zoals lotgenotencontact, de rol van familie en naasten en ervaringsdeskundigen
 • aandacht voor de verplichte zorg in het algemeen en specifiek de Wvggz/Forensische zorg/Wzd en de komende wetsevaluaties Wvggz en Wzd
 • op welke termijn resultaten verwacht kunnen worden van de hervormingen in de zorg.

We zullen de komende tijd het gesprek aangaan met de leden van het nieuwe kabinet en de Kamerleden om in de uitvoering te zorgen voor ‘zicht op beter’. Voor ons allemaal.

Zie onze verkiezingspunten.
Lees hier de brief die we in mei 2021 naar de informateur stuurden.

Gezamenlijke reactie

Op donderdag 16 december hebben we aanvullend een oproep naar het kabinet en de Tweede Kamer gestuurd met Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Per Saldo, Wij staan op! en de Coalitie voor Inclusie. In deze oproep vragen we voor mensen met een beperking, chronische aandoening en/of psychische kwetsbaarheid om een eigen integraal plan, waarin wordt uitgewerkt hoe zorg en ondersteuning vanuit de zorgwetten en het sociaal domein beter toegankelijk en passend wordt. Lees het hele bericht via deze link. 

Meer nieuws