Predicaat 'Excellent FamilieMINDed' voor woonlocatie Zeeuwse Gronden

Oog voor familie en naasten

Psychische problemen hebben niet alleen impact op de cliënt, maar hebben ook gevolgen voor familie en naasten. Veel naasten kunnen daar maar al te goed over meepraten. Naasten weten dikwijls niet hoe greep te krijgen op de (ingewikkelde) problematiek van de psychisch zieke naaste. Tegelijkertijd kennen de naasten de cliënt vaak door en door, waardoor ze ook belangrijke informatie kunnen bieden. Door de psychische problemen neemt de naaste (on)bewust ook andere rollen op zich, bijvoorbeeld de rol van mantelzorger of co-begeleider. Het vervullen van die verschillende rollen heeft invloed op de kwaliteit van leven van de naasten. Ondersteuning door en samenwerking met zorgprofessionals, werkt preventief zodat de naasten overeind blijven, niet in de rol van zorgvrager vervallen, en steun kunnen bieden aan de cliënt.

Het doel van FamilieMINDed
Het adviestraject ‘FamilieMINDed’ is bedoeld om zowel de ondersteuning als de samenwerking in de triade (zorgverlener, cliënt en naaste) te versterken en te waarborgen. Het adviestraject is bedoeld voor elk team dat een stap wil zetten in het proactief samenwerken met en ondersteunen van familie/naasten. Professionals krijgen richtlijnen/handvaten aangereikt voor samenwerking met naasten/familie in de triade. Bij een goede samenwerking in de triade voelen cliënten dat ze meer steun krijgen in hun hersteltraject, weten familie/naasten zich gehoord en erkend in hun rol en krijgen zij ondersteuning. Leidend hierbij is de Generieke Module Naasten.

Wat biedt ‘FamilieMINDed’?

  • Analyse/indruk van het team hoe zij de samenwerking met en ondersteuning van familie- en naastenperspectief zien aan de hand van de topiclijst FamilieMINDed
  • Een praktische methode voor verbeteringen in het proces
  • Audittraject voor teams die een voorbeeld zijn in de samenwerking met en ondersteuning van naasten, waarmee ze de titel Excellent FamilieMINDed kunnen krijgen.

Hoe werkt FamilieMINDed?

FamilieMINDed kent twee onderdelen: het adviestraject FamilieMINDed en het traject Excellent FamilieMINDed

Adviestraject FamilieMINDed
De methode die we gebruiken is co-design. Deze is ontwikkeld om professionals, cliënten en naasten samen na te laten denken over verbeteringen. Door samen op zoek te gaan naar sleutelmomenten. Dit zijn momenten waarop familie/naasten zich wel of niet betrokken voelt. Door die momenten te benoemen en te prioriteren en gezamenlijk een implementatieplan op te stellen, wordt ook gewerkt aan de verbinding tussen cliënten, familie/naasten en professionals. De FamilieMINDed adviseur begeleidt dit traject. Maar voor de start, zal de adviseur eerst met het team meekijken of het adviestraject de meeste logische stap is om te zetten. Als dit zo is, dan wordt het traject ingezet, anders volgt er een advies voor een ander traject. Het traject zelf bestaat uit een aantal stappen:

  • Een adviesgroep van professionals uit het team, cliënten en familie/naasten wordt samengesteld
  • Door middel van spiegelgesprekken gaat de adviesgroep op zoek naar de sleutelmomenten
  • In een implementatieplan worden de sleutelmomenten benoemd en als acties geprioriteerd. Hiermee kan de adviesgroep aan de slag
  • In een terugkomsessie wordt gekeken wat er al bereikt is en wat er nog nodig is om alle acties uit te voeren

Het traject wordt begeleid door de FamilieMINDed-adviseur. Daarnaast loopt een aandachtsfunctionaris Familiebeleid of coördinator Familiebeleid van de instelling mee. Ook de familie- en cliëntenraad van de instelling is op verschillende punten betrokken bij het traject.

Excellent FamilieMINDed
Sommige teams betrekken en ondersteunen familie en naasten proactief in al hun behandel- en begeleidingstrajecten. Zij hebben oog voor de signalen en noden van familie/naasten en cliënten. Deze teams laten zien dat het mogelijk is triadisch te werken in een systeem waarin professional, cliënten en familie/naasten met elkaar verbonden zijn. Door middel van een audit wordt bepaald of een team het predicaat Excellent FamilieMINDed verdiend.

Meer informatie

Mail naar Margriet.Paalvast@wijzijnmind.nl

De generieke module Naasten is de bron voor FamilieMINDed, zie ggzstandaarden.nl .

Excellent FM Koudekerke
Meer nieuws