Noodmaatregelen dakloze mensen

71228412_s

Het laatste debat van 2019 in de Tweede Kamer gaat over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In augustus 2019 berichtte het CBS dat Nederland een record aantal dakloze mensen heeft: bijna 40.000. Een belangrijk deel van de dakloze mensen in Nederland kampt met psychische problematiek of een verslaving. Anderzijds lopen mensen met een psychische aandoening of verslaving een extra groot risico om dakloos te worden. MIND roept op om actie te ondernemen.

Het is een belangrijk winstpunt dat het sociaal domein is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord ggz en dat de VNG het akkoord inmiddels ondertekend heeft. Een stevige sociale basis voor ggz-cliënten maakt hen minder kwetsbaar voor maatschappelijk isolement en dakloosheid. MIND constateert dat juist de afspraken in het hoofdlijnenakkoord die betrekking hebben op het sociaal domein nog slecht uit de verf komen:

• Bekostiging van de consultatie- en coördinatiefunctie

• Implementatie van de werkwijzer medisch noodzakelijk verblijf die dient om goede afspraken te maken bij de overgang van een klinische opname naar thuis

• Versterking van herstelacademies en zelfregiecentra ten behoeve van ontmoeting, ondersteuning, opleiding en participatie. Een van de succesvolste voorbeelden, het Zelfregiecentrum in Venlo, moet zelfs zijn deuren sluiten door gebrek aan financiering.

MIND wil meer aandacht voor de sociale basis voor ggz-cliënten, dit maakt hen minder kwetsbaar voor maatschappelijk isolement en dakloosheid. MIND roept op om te sturen op resultaten en preventie en duurzaamheid te borgen en meer prioriteit te geven aan bovenstaande punten uit het hoofdlijnenakkoord.

Lees onze brief naar de tweede kamer

Meer nieuws