Geestelijke gezondheidszorg moet weer toegankelijk en betaalbaar worden

marketing-gb97f35a94_640

Het huidige zorgverzekeringsstelsel leidt tot ontoegankelijke en onbetaalbare ggz. Zorgverzekeraars kopen ongestraft te weinig ggz in en betrekken patiënten niet bij het inkoopproces. MIND vraagt om dit te veranderen door te sturen op inkoop van intensieve en langdurige zorg voor mensen met complexe klachten, door kleinere zorgaanbieders een eerlijke kans op een contract te geven en mensen met ervaring beter te betrekken bij de inkoop. Lees de input van MIND voor het Kamerdebat op 19 juni over het zorgverzekeringsstelsel. 

Hoge eigen bijdragen voor zorg

Steeds meer mensen kampen met hoge kosten, juist in de ggz. Denk aan het eigen risico, eigen bijdragen in medicijnen en vaak extra kosten voor niet-gecontracteerde aanbieders. Door de lange wachtlijsten in de ggz zijn veel cliënten aangewezen op kwalitatief goede aanbieders die niet gecontracteerd zijn en wél plek hebben. Dit betekent dat zij dan een groot deel van hun behandeling zelf moeten betalen, oplopend van 25 tot 50%, afhankelijk van polis en verzekeraar. Dit is een doelgroep die het meestal niet breed heeft. Dit kan tot zorgmijding leiden. MIND vraagt om concrete actie om ongelijkheid in de zorg tegen te gaan en ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen hun zorg kunnen behouden. 

Steviger toezicht en handhaving door de overheid

Het stelsel gaat uit van marktwerking, maar dat kan alleen als de overheid dit goed regelt: met streng toezicht en stevige handhaving van de zorgplicht. Bijna 25 jaar geleden maakten overheid, zorgverzekeraars en aanbieders afspraken over maximale wachttijden in de ggz. Nog steeds worden deze nog steeds fors overschreden: 55.000 mensen wachten té lang op noodzakelijke zorg. MIND vraagt de overheid om steviger de zorgplicht van zorgverzekeraars te handhaven. En om prikkels uit het stelsel te halen die ervoor zorgen dat zorgverzekeraars en aanbieders onvoldoende inzetten op langdurige en intensieve behandelingen.

Betere inkoop van ggz

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Verzekerdeninvloed van kracht. In theorie kunnen verzekerden aan de hand van een inspraakregeling en via de verzekerdenraad invloed uitoefenen op het beleid van zorgverzekeraars. Uit recent onderzoek door Nivel blijkt echter dat dit in de praktijk weinig gebeurt. Individuele verzekerden weten niet dat dit kan en mensen met ggz-problematiek zijn vaak niet vertegenwoordigd. Terwijl inspraak nú juist zo belangrijk is: de restitutiepolis voor de ggz verdwijnt steeds verder en veel mensen met complexe problematiek vinden te weinig passend zorgaanbod. 

MIND roept op om het contracteerproces te verbeteren door ggz-cliënten en ervaringsdeskundigen te betrekken en door kleine aanbieders een eerlijke kans op een contract te geven. 

Lees onze brief met inbreng voor het Commissiedebat over het Zorgverzekeringsstelsel op 19 juni 2024. En bekijk de video hieronder over wat het betekent voor mensen als zij hun zorg niet (meer) vergoed krijgen.

Wat betekent het verdwijnen van de restitutiepolis?

YouTube videos worden niet getoond omdat je social media cookies uitgeschakeld heb. Bekijk hier de video op YouTube of pas hier je Cookie instellingen aan.
Meer nieuws