Eerste cliënten melden zich voor Wlz in 2021

action-adult-affection-339620

De eerste ggz-cliënten hebben zich bij het CIZ aangemeld voor toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ beoordeelt alle aanvragen. Alleen mensen die blijvend 24 uur zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben, krijgen een indicatie voor de Wlz. De indicaties Wlz zijn pas vanaf 1 januari 2021 geldig. Tot die tijd houden mensen in principe de zorg die ze nu ontvangen vanuit de Wmo en/of zorgverzekeringswet.
 
Het is belangrijk dat mensen die een indicatie voor de Wlz aanvragen vooraf goed geïnformeerd zijn. Zij kunnen hulp vragen bij hun familie of hulpverlener, maar ook bij een onafhankelijk cliëntondersteuner via de gemeente. Zoals gezegd is een criterium voor toegang tot de Wlz dat de zorgvraag blijvend moet zijn. Hoe het CIZ dat precies gaat toetsen zal de komende maanden moeten blijken. De kans op toelating tot de Wlz wordt in ieder geval kleiner, als de mogelijkheden voor behandeling tot nu toe onvoldoende benut zijn.
 
Voorlichtingsbijeenkomsten en regiotafels
Op 12 en 19 februari zijn er in Eindhoven en Utrecht bijeenkomsten voor budgethouders en pgb ouder/wooninitiatieven over ggz en Wlz. Op die bijeenkomsten wordt specifiek ingegaan op de mogelijkheden en regels voor pgb-houders in de Wlz. Zie: https://www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/ggz-naar-wlz-bijeenkomsten.
 
MIND is in overleg met het ministerie van VWS  over het organiseren van een nieuwe serie voorlichtingsbijeenkomsten voor cliëntenraden, familieraden en ervaringsdeskundigen over de Wlz. Het is een vervolg op een serie bijeenkomsten afgelopen najaar die de basis hebben gevormd voor een handreiking vanuit cliënt- en familieperspectief.
De nieuwe serie bijeenkomsten zal waarschijnlijk in de tweede helft van maart plaatsvinden. We zullen dan onder meer stilstaan bij de kwaliteit van zorg en leven in de Wlz en de rol van het zorgkantoor.
 
Om de overgang naar de Wlz goed voor te bereiden heeft het ministerie van VWS tien regiotafels ingericht. Daar overleggen het CIZ, zorgaanbieders, zorgkantoren en gemeenten met elkaar. Vanaf januari zijn ook cliëntenraden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd. Onderwerpen die aan de regiotafels besproken worden zijn onder meer de cliëntinformatie en cliëntondersteuning. Voor sommige regiotafels zijn nog te weinig aanmeldingen van cliënt- of familievertegenwoordigers. Cliënt- en familieraden die meer willen weten over de regiotafels kunnen informatie opvragen bij het bestuur van hun instelling. Ook MIND kan desgewenst meer informatie geven.
 
Cliëntinformatie
MIND heeft zich de laatste tijd hard gemaakt voor betere cliëntinformatie over de Wlz.  Daar ligt een grote verantwoordelijkheid enerzijds bij de instellingen anderzijds bij de overheid. Als het goed is verschijnen in februari nieuwe factsheets die meer informatie geven over mogelijke gevolgen voor cliënten op het gebied van wonen, zorg, ondersteuning en dagbesteding. Ook wordt gewerkt aan informatie over eigen bijdragen in de Wlz.  Die eigen bijdragen kunnen in sommige gevallen namelijk afwijken van wat mensen nu betalen.
Belangrijke informatie voor cliënten en hulpverleners over ggz in de Wlz wordt zoveel mogelijk verzameld op www.informatielangdurigezorg.nl.
 
Een ander punt waar MIND zich voor heeft ingezet is het voorkómen van dubbele indicaties in 2020. Het is niet wenselijk dat mensen die  in aanmerking komen voor de Wlz en een CIZ-indicatie krijgen dit jaar ook nog eens geïndiceerd worden door de gemeente. Bijna alle gemeenten hebben daarom toegezegd hun eigen indicaties voor deze groep cliënten automatisch te verlengen tot eind van dit jaar. Als er gemeenten zijn die toch onnodig extra indicaties uitvoeren, dan krijgt MIND daar graag bericht van.
 
Meer informatie bij Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl

Zie ook: www.informatielangdurigezorg.nl en Handreiking Wlz

Meer nieuws