Budget beschikbaar voor cliëntparticipatie bij aanpak wachttijden

wachtkamer

In bijna alle regio’s vinden activiteiten plaats om wachttijden in de ggz terug te dringen. Het is belangrijk dat cliënt- en familievertegenwoordigers daar goed betrokken bij zijn. Om hun inbreng te faciliteren is een (beperkt) budget beschikbaar.

Vervolgaanpak wachttijden
De ‘vervolgaanpak wachttijden’ loopt in ieder geval tot zomer 2019. Belangrijke elementen zijn:

  • Regionale taskforces of andere overleggen waarin partijen gezamenlijk vaststellen waar de grootste knelpunten in de regio liggen om die vervolgens aan te pakken
  • Casusaanpak: in 12 regio’s worden trajecten gestart voor betere samenwerking rondom complexe casuïstiek. Dit moet leiden tot afspraken over regie en doorzettingsmacht. Anders gezegd: een oplossing voor het probleem dat juist mensen met zware, complexe problemen van het kastje naar de muur gestuurd worden; zo nodig wordt geforceerd dat er passende hulp komt.
  • Een aantal landelijke trajecten: 1. Goede voorbeelden van inzet ervaringsdeskundigen; 2. Onderzoek naar specifieke cliëntgroepen, met name autisme, trauma, persoonlijkheidsstoornissen en combinatie met LVG; 3. Handreiking voor wachttijdbegeleiding.

Budget voor inbreng cliënt- en familievertegenwoordigers
Er is maximaal 1200 euro per regio beschikbaar om de inbreng van cliënt- en familievertegenwoordigers bij de aanpak van wachttijden mogelijk te maken. Dit bedrag kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor: reiskosten en vacatiegelden voor deelname aan regionale taskforces wachttijden, achterbanraadplegingen, themabijeenkomsten. Een voorwaarde is dat er een duidelijke link ligt met de gezamenlijke aanpak van wachttijden in de regio.

Hoe werkt het? Als jouw organisatie gebruik wil maken van (een deel van) het budget, stuur dan een bericht naar nic.vosdewael@wijzijnmind.nl met een korte toelichting hoeveel geld je nodig hebt en waarvoor. Als je hier een bevestiging voor hebt gekregen kun je aan de slag. Kosten worden achteraf vergoed aan de hand van een gespecificeerde declaratie. In overleg kan ook een voorschot gegeven worden. NB: bij vacatiegelden voor regionale taskforces of andere overleggen geldt een maximum van 100 euro per bijeenkomst.

In geval van vragen hierover kun je ook terecht bij Nic Vos de Wael, nic.vosdewael@wijzijnmind.nl.

Update Actieplan aanpak wachttijden
Link naar nieuwsbericht van de stuurgroep wachttijden

Meer nieuws