MIND: Nog weinig veranderd bij Jeugdhulp

Meisje staren Pexels

Op donderdag 13 juni debatteert de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg over de jeugdhulp. MIND vraagt opnieuw aandacht voor een aantal hardnekkige knelpunten waarop met de huidige ingezette acties geen voortgang wordt geboekt.

Inzichtelijk maken van de wachttijden

Er ontbreekt nog steeds een overzicht per soort aandoening (op lokaal, regionaal niveau en landelijk niveau), waardoor het voor ouders en kinderen onmogelijk is om passende zorg te vinden.

Opzetten / verbeteren doorzettingsmacht bij complexe problematiek

In de regio’s waar een vorm van doorzettingsmacht is ontwikkeld, bijvoorbeeld door middel van een Regionaal Expertteam, is deze vaak (nog) niet bereikbaar voor jongeren en ouders en werkt de doorzettingsmacht nog onvoldoende op individueel niveau (ook volgens het rapport van de IGJ van januari 2019). Doorzettingsmacht moet altijd bereikbaar zijn voor ouders van kinderen en jongeren met psychische aandoeningen die hopeloos vastlopen in het zoeken naar passende zorg, ondersteuning, onderwijs - en niet alleen voor gemeenten en professionals. 

Verbetering van toegang en triage door wijkteams

Elk wijkteam heeft een andere samenstelling en werkt op een andere manier. Uiteraard is er een meerwaarde voor lokale / regionale nuance in de samenstelling van een dergelijk team, maar waarom mogen ouders en kinderen geen ondergrens verwachten van hoe een team in ieder geval is samengesteld dan wel functioneert?

Creëren van passend aanbod voor kinderen met complexe ggz-problematiek

Jongeren met bijvoorbeeld een eetstoornis en een ernstig onderliggend trauma zijn van hun zorg afhankelijk van verschillende instellingen, die bovendien vaak helemaal niet gecontracteerd zijn door de gemeente.

Binnen de regio ontbreekt bovendien het overzicht welke instellingen nog ruimte hebben om deze jongeren te helpen want er is geen overzicht van de wachtlijsten in de regio. 

Weinig veranderd

Ruim vier jaar na de invoering van de Jeugdwet is er nog weinig veranderd. Een substantieel deel van de kindertijd van jonge mensen die hulp nodig hebben verstrijkt, terwijl de beloofde verbetering nog steeds geen realiteit is. MIND roept de leden van de vaste Kamercommissie op om hier kritisch op te zijn tijdens het overleg.