Miljoenennota: voortzetting van beleid

De troonrede en de miljoenennota staan dit jaar in het teken van corona en de gevolgen daarvan. Nederland zit in een diepe recessie. De schulden lopen op, de werkeloosheid neemt toe en welvaartverdeling is een zorg. Diverse maatregelen zijn erop gericht de gevolgen te beperken, bijvoorbeeld met een steunpakket of lastenverlichting. MIND heeft de miljoenennota doorgenomen en passages geselecteerd die een relatie hebben met psychische gezondheid(szorg). De eerste indruk is dat de begroting vooral een voorzetting is van het bestaande beleid en daarmee voor de ggz niet veel nieuws bevat. In de begroting is aandacht voor kwetsbaren in het algemeen en wordt extra geïnvesteerd in werkloosheid, inkomen en woningbouw voor kwetsbaren. Tegelijkertijd gaan de corona-noodmaatregelen niet ten koste van zorg, onderwijs en veiligheid en wordt het ingezette beleid om de ggz te verbeteren voortgezet.

Gezonde, toekomstbestendige ggz

Wat betreft gezondheidszorg en daarbinnen de ggz richt het kabinet zich op de toekomst van de zorg. In het nieuwsbericht geeft zij aan: ”Meer focus op preventie en gezondheid, een betere organisatie van de zorg en meer ruimte voor vernieuwing en werkplezier. Komend jaar is er 92,7 miljard euro beschikbaar voor de zorg.” De meeste groei wordt verwacht in de uitgaven aan langdurige zorg en ondersteuning, terwijl Nederland hier qua uitgaven internationaal al koploper is. De beweging van De Juiste Zorg Op De Juiste Plek en het sluiten van hoofdlijnenakkoorden moeten leiden tot kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Samen met veldpartijen, waaronder MIND, werkt VWS de plannen uit in een contourennota.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt het komende jaar de coronacrisis centraal, werken in de zorg en extra geld voor jeugdzorg en dak- en thuislozen en het terugdringen van het aantal suïcides. Het terugdringen van wachtlijsten in de ggz en het invoeren van een doorzettingsmacht is onderdeel van het regeerakkoord. In de miljoenennota is daar niet expliciet aandacht voor. Er komt meer aandacht voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en dakloosheid. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van regionale expertisecentra om jongeren met complexe problematiek zoals eetstoornissen, trauma beter te kunnen helpen.

Suïcide preventie

Jaarlijks is € 4,8 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van de doelstellingen en activiteiten van een nieuwe landelijke agenda suïcidepreventie (2021-2025). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Voordewind c.s. (TK 32 793, nr. 466). De overige middelen zijn bedoeld voor concrete hulp en interventie en voor de verspreiding van kennis via voorlichting, bewustwording en advisering over het terugdringen van suïcide. Een deel wordt besteedt aan het realiseren van een lokale aanpak binnen zeven regio’s om het aantal suïcides terug te dringen.

Lees in deze bijlage alle passages die MIND selecteerde uit de miljoenennota die een relatie hebben tot ons werk om iedereen met psychische problemen zicht te geven op tijdige en passende hulp.
 

Meer nieuws