Nieuwjaarsbijeenkomst koepels

Programma nieuwjaarsbijeenkomst 25 januari 2021

Om 12.00 uur gaan de directeuren van de koepels met elkaar in gesprek over het thema ‘Niets over ons zonder ons’. Vervolgens zal Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, ons meenemen in zijn visie op hoe je ‘Niets over ons zonder ons’ vorm kan geven.
Om 13.00 uur kun je deelnemen aan een inspiratiesessie van je keuze. Via de link onderaan kun je je voorkeur voor een sessie aangeven.

Dit zijn de sessies waaruit gekozen kan worden:
 
1. Over mij = met mij: jongerenparticipatie nieuwe stijl 
Om de begeleiding van jongeren met een hulpvraag rond de overgang naar volwassenheid (16 - 27 jaar) te verbeteren, moeten we beter naar deze jongeren luisteren. Wat heeft hen goed geholpen? Wat had hen nog beter kunnen helpen? In Noord-Holland denken jongeren met beleidsmakers van gemeenten na over de verbetering van het hulpaanbod en beleid. Ook delen de jongeren successen en tegenvallers over inspraak en medezeggenschap door jongeren binnen gemeenten en zorg- en onderwijsinstellingen, met als doel gezamenlijk nieuwe wegen van beleidsparticipatie op lokaal of regionaal niveau te vinden. Het project draagt bij aan duurzame belangenbehartiging door en voor kwetsbare jongeren in Noord-Holland. We gaan hierover in gesprek met jongeren en de projectleider van ‘Over mij = met mij’. En naar verwachting met een beleidsmaker van een gemeente.
 
2. Jongerenparticipatie voor de gezondste jeugd in 2040
Op dit moment loopt de jeugd in Nederland nog veel vermijdbare gezondheidsrisico’s die leiden tot gezondheidsschade op de korte en lange termijn. Dit kunnen we voorkomen als de jeugd gezonder gaat leven. Het meerjarenprogramma ‘De Gezonde Generatie’ moet er voor gaan zorgen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van de wereld wordt, zowel fysiek als sociaal en mentaal. Via de community 2K40 kunnen jongeren hun stem laten horen en zelf aandacht vragen voor dat wat ze belangrijk vinden. Hoe jongeren participeren in het programma 'De Gezonde Generatie' bespreken we met de jongerencoördinator en projectleider van ‘De Gezonde Generatie’.
 
3. Gelijke kansen op de woningmarkt
Mensen met een kwetsbaarheid of (chronische) aandoening willen net als ieder ander een goede woonplek in de samenleving. Jongeren met een beperking willen het ouderlijk huis uit en op hun eigen plek gaan wonen. Maar woningen voor starters zijn schaars. En als er ook nog eisen gesteld worden aan toegankelijkheid, woningaanpassingen, zorg/ondersteuning en betaalbaarheid wordt het helemaal lastig. Wat verwachten we van het volgende kabinet om mensen met een kwetsbaarheid of (chronische) aandoening betere kansen te geven op de woningmarkt? En wat moeten gemeenten doen? Hierover gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen en mensen uit de lokale en landelijke politiek.
 
4. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Nog altijd hebben mensen met een kwetsbaarheid of (chronische) aandoening veel minder vaak een baan dan mensen zonder kwetsbaarheid of (chronische) aandoening. Het is zonde dat er daardoor zoveel talent langs de kant blijft staan. Bij gelijke kansen op werk komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan dat de toegankelijkheid van onderwijs ook al meespeelt. En mensen moeten tijdens het werk de ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben. Hoe kunnen we meer gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt? Hierover gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen, OmbudsSpits Nico Blok en andere betrokken partijen.
 
5. Zeggenschap van patiëntenorganisaties bij het herinrichten van de zorg en zorgpaden
Hoe kunnen patiëntenorganisaties meer invloed (en dus meer impact) krijgen op de inrichting van 'de zorg', in concreto de zorgpaden zoals geldend voor hun specifieke aandoening? Hoe krijgen zij de zorg patiëntgerichter? Sterker nog, hoe kunnen ze zelf daar het initiatief toe nemen in plaats van aan de zijlijn te staan? En daarin de samenwerking zoeken met medici, patiënten en ziekenhuis?
Is het een kwestie van de lange adem en meebewegen of is het meer een zaak van eigenwijs zijn en je eigen koers varen? Samen met een aantal patiëntenorganisaties bespreken we hun successen en krijgen we zicht op de mogelijkheden en kansen. Ook kijken we wat daarvoor nodig is van de politiek: wat moet er veranderen om dit beter mogelijk te maken?
 
6. Burgerparticipatie, burgerinspraak bij grote beslissingen in de zorg
Waarom denken burgers wel mee over de herinrichting van een speeltuin in de wijk of een nieuwe stoep in de straat maar niet of nauwelijks over grote veranderingen in de zorg in hun directe omgeving? Bijvoorbeeld de fusie of sluiting van hun regionaal ziekenhuis, het sluiten van afdelingen, het samengaan van huisartsenpraktijken. Dat roept veel vragen op, bijvoorbeeld: waarover moeten burgers dan zeker meebeslissen? En waarover niet? En op welke manier zou dat dan kunnen gebeuren? We gaan met elkaar daarover doordenken: wat is nodig, wat is haalbaar en wat moeten we nu al politiek geagendeerd worden hierover.
 
Om 14.15 uur sluiten we de bijeenkomst gezamenlijk af.
 
Aanmelden en voorkeur doorgeven
Aanmelden voor de nieuwjaarsbijeenkomst kan tot 14 januari via deze link: https://www.nieuwjaarsbijeenkomst.nl/aanmelden/ 
Hier maak je ook een keuze voor een inspiratiesessie. 
 
In elke inspiratiesessie is plaats voor maximaal 50 mensen. Zorg dus dat je je keuze snel doorgeeft. Van één organisatie kunnen maximaal twee mensen de bijeenkomst bijwonen.